Iverksetting av tariffoppgjøret pr 1. mai 2013

Hundrelapper

Tariffopgjøret om regulering 2. avtaleår (mellomoppgjøret) er sluttført og partene kom til enighet bl.a. om nye minstelønnssatser.  Oppgjøret gjelder bare ansatte i HTA kapittel 4, dvs undervisningspersonalet og gjennomgående stillinger


 For alle stillinger i kapittel 4 gis et generelt tillegg på 0,75 % av den enkeltes grunnlønn pr. 30. april 2013 og minimum kr. 3.100,-.

 I det sentrale oppgjøret er det ikke avsatt midler til lokale forhandlinger for stillinger i denne gruppen. Totalrammen for lønnsoppgjøret ble på 3,54 %, inkludert lønnsglidning og overheng fra året før.

 I årets oppgjør er partene også enige om fjerne  "sammenfallsbestemmelsen" i HTA fellesbestemmelser § 5.1.2. Det betyr at etter 1. mai vil en arbeidstaker ha krav på både lørdags- og søndagstilegg samt helge- eller høytidstillegg, når slike dager faller sammen.

KS har informert om mellomoppgjøret i B/03-2013: 

 http://ks.no/PageFiles/41550/B-rundskriv%2003-2013%20-%20Iverksetting%20og%20kommentarer.pdf?epslanguage=no

Stillinger i kapittel 3 og 5 er kun omfattet av lokale lønnsforhandlinger. Disse forhandlingene starter på høsten og skal være ferdige før 1. oktober. Virkningsdato for de lokale forhandlingene er også 1. mai.

OFK Stillingsregulativ er oppdatert med de nye minstelønnssatsene pr 01.05.2013 og ligger på ansattportalen under God og effektiv drift/Lønn og regnskap:

http://www.oppland.no/PageFiles/37975/stillingsregulativ-2013.pdf

 Iverksetting av ny lønn og etterbetaling blir kjørt i forbindelse med lønn i juni.

 

Sist oppdatert: 06.11.2013
Publisert: 13.05.2013
Holmengen, Eva