Videregående opplæring

Videregående opplæring er inngangsporten til yrkeslivet og til videre studier. Videregående opplæring fører fram til studiekompetanse, fag-/ svennebrev eller grunnkompetanse.

Inge Myklebust

Leder for fagenheten er
fylkesopplæringssjef
Inge Myklebust

Innholdet i opplæringen

Tema "Innholdet i opplæringen" viser oversikt over fylkeskommunens ansvar for innholdet i opplæringen og tilpasset opplæring med videre etter opplæringsloven m/forskrift.


Kontrollområde

Lov      

Forskrift

Delegert myndighet

Nasjonale
dokumenter

Fylkeskommunale
dokumenter

Innholdet i opplæringen § 1-2,
§ 3-1,
§ 3-3,
§ 3-4
§ 1-3,
§§ 1-10
og 1-11,
§§ 24-2
til 24-12,

Læreplanverket for Kunnskapsløftet
Rektor Nettsiden til Udir
(om fag- og timefordelingen, tilbudsstruktur m.m.)
 
Omfanget av opplæringen
§ 3-1,
§ 3-2,
§ 3-3

§ 1-4 og §§ 1-10 til 1-12,
Læreplanverket for Kunnskapsløftet

FOS
(lov)

Nettsiden til Udir
(om fag- og timefordelingen, tilbudsstruktur m.m.)
 

Rektor (forskrift)

   
Tilpasset opplæring for alle § 1-3,
§ 3-3
Læreplanverket til Kunnskapsløftet Rektor Likeverdig opplæring - et bidrag til å forstå sentrale begreper

 

Retten til spesialundervisning
§ 4-2,
§ 5-1,
§§ 5-3
til 5-6
 

 

FOS:
§ 4-2

PPT: §§ 5-3,
5-6
Rektor:
§§ 5-1,
5-4, 5-5

Veileder fra Udir

Spesial-
undervisning og tilpasset opplæring saksbehandlings-rutiner

Samleside spesial-pedagogisk støtte (Statped)

Samisk opplæring § 6-1,
§ 6-3,
§ 6-4
kap. 7 Rektor

Søk på nettsiden til Udir: Samisk opplæring - tolkninger fra Udir

 
Tegnspråkopplæring § 3-9 § 1-3 Rektor    
Punktskiftsopplæring § 3-10 § 1-3 Rektor    
Læremidler og utstyr § 9-3,
§ 9-4
kap. 17 Rektor Søk på nettsiden til Udir: Rett til læremidler på egen målform  
Organisering i grupper og krav om kontaktlærer § 8-2   Rektor   Kontaktlærer - sentral i skolehverdagen (informasjons-brosjyre)

 

Forklaring til sjekklisten

Viser fylkeskommunens ansvar etter opplæringsloven m/forskrift.

Delegert myndighet: Presisering av hvilken instans i fylkeskommunen som har myndighet til å treffe avgjørelser innenfor de forskjellige pragrafene. Viser i praksis en konkretisering av fylkeskommunens delegasjonsreglement.

Nasjonale dokumenter: Lenke til nasjonale vedtak, føringer, veiledninger m.m.

Fylkeskommunale dokumenter: Lenke til fylkeskommunale vedtak, føringer, veiledninger m.m.

 
 

Sist oppdatert: 15.02.2015
Publisert: 21.01.2009
Olsen, Elisabeth Berg