Politikk

Oppland fylkeskommune er en politisk styrt organisasjon, med folkevalgte som velges ved lokal- og regionvalgene hvert fjerde år. Fylkeskommunen er det mellomste av de tre forvaltningsnivåene i Norge, og styres gjennom fylkestinget og de komiteer som er opprettet. 
 

Gro Lundby

Fylkesordfører Gro Lundby (Ap)

Arena Innlandet

I april 2008 ble det i felles fylkesting for Hedmark og Oppland vedtatt å styrke og videreutvikle samarbeidet mellom de to fylkeskommunene. Samarbeidet skal organiseres, koordineres og stimuleres på en måte som gir forankring i de to fylkestingene. 


I 2010 vedtok fylkestingene at fremtidig samarbeid skal videreutvikles på eksisterende arenaer, det vil si i felles fylkesting og Arena Innlandet.

Felles fylkesting

Felles fylkesting skal fortrinnsvis holdes to ganger i året, i juni og oktober, og gjøre vedtak i prinsipielt viktige saker for de to fylkeskommunene, særlig i interesseorienterte saker overfor nasjonale myndigheter. Her skal drøftes temaer og gis orienteringer om saker/temaer av stor felles interesse.

Det er spesielt pekt på følgende samarbeidsområder:

  • Samferdsel
  • Landbruk
  • Kompetanse
  • Innovasjon, Forskning og Utvikling


Arena Innlandet

Arena Innlandet skal være saksforberedende organ for fylkestinget der dette er naturlig. Det skal også være en arena for drøfting av temaer og samordning av interesser. Arena Innlandet skal ikke være et beslutningsorgan. Normalt skal Arena Innlandet ha fire møter i året.

Det er satt sammen med fylkesrådet/fylkesordfører i Hedmark, politisk ledergruppe i Oppland, det vil si fem representanter fra posisjonen og to representanter fra opposisjonen i hver av de to fylkeskommunene. 

Hedmark fylkeskommune:

Oppland fylkeskommune:

Dag Rønning, fylkesordfører (Sp) Gro Lundby, fylkesordfører (Ap)
Per Gunnar Sveen, fylkesrådsleder (Ap) Ivar Odnes, fylkesvaraordfører (Sp)
Aasa Gjestvang, fylkesråd (Sp) Reidun Gravdahl, komitéleder (Ap)
Lasse Juliussen, fylkesråd (Ap) Kjetil Lundemoen, komitéleder (Ap)
Anne Karin Torp Adolfsen, fylkesråd (Ap) Anne Lise Fredlund, komitéleder (SV)
Frode Knutzen Midtlund, fylkestingsrep. (H) Jørand Ødegård Lunde, fylkestingsrep. (H)
Tor Andre Johnsen, fylkestingsrep. (Frp) Eivind Brenna, fylkestingsrep. (V)
   
Vararepresentanter:  
Erik Ringnes, fylkestingsrep. (V) Olaf Nils Diserud, fylkestingsrep. (Frp)
Helge Thomassen, fylkestingsrep. (PP) Lasse Lehre, fylkestingsrep. (H)
   
Fra administrasjonen:  
Hanne Varhaug Søberg, fylkesdirektør Rasmus Vigrestad, fylkesrådmann
Sigurd Skage, assisterende fylkesdirektør Hjalmar Solbjør, assisterende fylkesrådmann
  Terje Kind, assisterende fylkesrådmann


Arena Innlandet har et arbeidsutvalg som forbereder og følger opp saker.  Ledende fylkesråd i Hedmark fylkeskommune og fylkesordfører i Oppland fylkeskommune utgjør arbeidsutvalget.  Hver fylkeskommune stiller en sekretær på deltid til disposisjon for Arena Innlandet.

Sekretariatet for Arena Innlandet:
Sissel By Ingvaldsen - sissel.by.ingvaldsen@oppland.org - tlf. 911 54 172
Bjarne Højsgaard Christiansen - bjarne.christiansen@hedmark.org - tlf. 481 35 820

Møtene er åpne. Innkallinger og protokoller sendes mediene i de to fylkene.

 

Sist oppdatert: 07.04.2014
Publisert: 17.12.2010