Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Yrkesskader

Alle skader som skjer på arbeidsstedet under arbeid, og som gjør det nødvendig med medisinsk behandling eller medfører arbeidsuførhet i mer enn tre dager, skal meldes.

Melding til NAV

Skjema fylles ut og underskrives av nærmeste overordnede (daglig leder/enhetsleder). Skjemaet kan tas fra NAVs Internettside/yrkesskader.

Verneombudet lokalt skal ha kopi av utfylt skjema.

  • Eksemplar nummer 1, 2 og 3 sendes innen tre dager til NAV-kontoret
  • Leder beholder eksemplar nr. 4 som settes i egen perm hvor skademeldinger samles
  • Eksemplar nummer 5 leveres til den skadede selv

Det er flere grunner til at skademeldingsskjema skal fylles ut og sendes som beskrevet ovenfor:

  • NAV vil vurdere om personskaden kan godkjennes som yrkesskade. Dette kan få økonomisk betydning for den skadede
  • Registreringen kan være til hjelp for å forebygge skader
  • Arbeidsgiver har plikt til å ha oversikt over yrkesskader i virksomheten (yrkesskaderegister)

Skademelding til forsikringsselskapet

Fylkeskommunen har tegnet personforsikringer for sine ansatte. Det har vært inngått avtaler med forskjellige forsikringsselskaper i ulike perioder. Jfr. Ansattportalen - Lønn og personal - Personalforsikring. Ulykkes-/yrkesskadeforsikringene gjelder hele døgnet, dvs. mens man er på arbeid/tjenestereise, på reise mellom hjem og arbeidssted og i fritiden for de som omfattes av fellesbestemmelsene i avtaleverket. 

For ansatte som bare omfattes av Lov om yrkesskade­forsikring (f.eks. ansatte på arbeidsmarkedstiltak), gjelder forsikringen bare mens man er på arbeid.

Alle ulykkes-/yrkesskader som kan tenkes å ville føre til erstatning, skal meldes på forsikringsselskapets skademeldingsskjema. Slik skademelding skal sendes for alle som arbeider i fylkeskommunens tjeneste, også for ansatte som bare omfattes av Lov om yrkesskadeforsikring.

Følgende framgangsmåte skal følges:

  • Forsikringsselskapets skademeldingsskjema for ulykkes-/yrkesskader fylles ut av arbeidsgiver og arbeidstaker. Arbeidsgiver er behjelpelig overfor den skadelidte, slik at skjemaet blir utfylt med alle de nødvendige opplysninger.
  • Arbeidstaker må sørge for at behandlende lege gir nødvendige opplysninger i feltet Legeerklæring.
  • Skjemaet stemples og underskrives av arbeidsgiver, før det sendes til forsikringsmegler som videresender til forsikringsselskapet.

Nestenulykker skal registreres

Nestenulykker skal registreres internt med tanke på å forebygge skader. Avviksskjema skal fylles ut og merkes «NESTENULYKKE». Alle skader og nestenulykker som registreres, også internt, skal behandles i AMU.

Melding til politi og Arbeidstilsynet

Dersom arbeidstaker rammes av arbeidsulykke som har voldt døden eller alvorlig skade, skal arbeidsgiver v/nærmeste overordnede straks, og på hurtigste måte, varsle Arbeidstilsynet, nærmeste politimyndighet og fylkesrådmannen.

Sist oppdatert 24.04.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering