Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Norsk-engelsk ordliste

Norsk-engelsk ordliste for benevninger og titler benyttet i Oppland fylkeskommune.

Har du innspill til listen, er det ord som mangler, send beskjed til Kommunikasjon.

Norsk Engelsk Alternativ
 
Administrasjonsutvalg Administration Committee  
Assisterende fylkesrådmann County Assistant Chief Executive  
Eierskapsutvalg Ownership Committee  
Eldreråd Council for the Eldery Commitee for the Elderly
Elev- og lærlingeombud Ombudsman for Students and Apprentices  
Fagenhet Department  
Fagenhetsleder Director Head of Department
Fagenhet arkiv Records Office Archives Department
Fagenhet eiendom Properties Department  
Fagenhet HR Department of Human Resources Human Resources Department
Fagenhet IKT ICT Department  
Fagenhet kultur Department of Culture Culture Department
Fagenhet kulturarv Department of Culture Heritage Cultur Heritage Department
Fagenhet regionalenheten Department of Regional Development  
Fagenhet tannhelsetjenesten Department of Dental Health  
Fagenhet videregående opplæring Department of Upper Secondary Education and Training  
Fagenhet økonomi Department of Finances Financial Department
Fagskolen Innlandet Innlandet Vocational College  
Flerkulturelt råd Multicultural Affairs Commitee Commitee for Multicultural Affairs
Fylkesarkivet County Archives  
Fylkesbiblioteket County Library  
Fylkesbiblioteksjef County Librarian County Library Director
Fylkeskonservator County Curator County Director for Cultural Heritage
Fylkeskultursjef County Director for Culture  
Fylkesopplæringssjef County Director for Education and Training  
Fylkesordfører County Mayor  
Fylkesrådmann County Chief Executive  
Fylkestannlege County Director for Dental Health Head County Dental Officer
Fylkesting County Council  
Fylkestingsmedlem County Councillor  
Fylkesutvalg County Executive Board  
Fylkesvaraordfører Deputy Mayor Deputy Chair of the County Council
Internasjonalt servicekontor International Service Office  
Karriere Oppland Career Oppland  
Klagenemnd Appeals Comittee  
Komité for opplæring og kultur Education and Culture Committee  
Komité for næring, miljø og klima Regional Development, Environment and Climate Committee  
Komité for samferdsel og trafikksikkerhet Transport and Traffic safety Committee  
Komitéleder Committee Chairman Chair of the Transport Commitee
Kommunikasjonssjef Communications Director Director of Communications
Kontrollutvalg Control Committee  
Opplandstrafikk Department of Public Transport  
Politisk sekretariat Political Secretariat  
Regional planstrategi Strategy of County Development  
Regionalt handlingsprogram (RHP) Regional Development Programme  
Rovviltnemnda Predator Management Committee  
Råd for funksjonshemmede Council of Equality for Disabled People  
Rådgivergruppa Advisory Group Group of Advisors
Rådmannsledelsen County Chief Executive Group  
Servicesenteret Service Centre  
Trafikksikkerhetsutvalget Traffic Safety Committee  
Tannhelsetjenesten Public Dental Care Services  
Ungdommens fylkesting Youth County Council  
Yrkesopplæringsnemnda Vocational Training Committee  
     
Andre betegnelser:    
Arbeidsmiljøloven Working Environment Act  
Direktoratet for naturforvaltning Norwegian Directorate for Nature Management  
EØS EEA (European Economic Area)  
Folkehøgskole Folk High School  
Forvaltningsloven Public Administration Act  
Fylke County  
Fylkesmannen i Oppland County Governor of Oppland  
Kommune Municipality  
Kommunenes Sentralforbund (KS) Norwegian Association of Local and Regional Authorities  
Kulturminneloven Cultural Heritage Act  
Nasjonal transportplan National Transport Plan  
Offentlighetsloven Freedom of Information Act  
Osloregionens Europakontor Oslo Region European Office  
Plan- og bygningsloven Planning and Building Act  
Riksantikvaren Directorate for Cultural Heritage  
Statens vegvesen Norwegian Public Roads Administration  
Stortinget Norwegian Parliament  
Ungdomsskole Lower Secondary School  
Videregående skole Upper Secondary School  
Østlandssamarbeidet Eastern Norway County Network  
     
Anbefalte ord og uttrykk:    
administrativt vedtak administrative decision  
anbud tender  
ansatt employee staff
anvise (betaling) authorise payment  
arbeidsgiver employer  
arbeidsmiljø working environment  
arealforvaltning land management  
arkeolog archaeologist  
arkitekt architect  
arkivar archivist  
attest letter of recommendation  
attestere authorise  
behandling processing  
bevilgning allocation grant
bibliotekrådgiver library advisor librarian
bidragsyter contributor  
bolyst local attractivness  
bompenger road tolls  
bruk/vern use and protection of natural resources  
budsjett budget  
bygningsvern protection of buildings  
dagsorden agenda  
deltid part-time  
distriktsutvikling rural development regional development
drift technical operations maintenance
driftsansvar operational responsibility  
driftsbudsjett operating budget  
driftsmidler working capital  
driftsresultat operating profit/loss  
driftsutgifter operating costs  
eiendomsforvaltning property administration  
eksamenskontor Exams Office  
elevråd Student Council  
etisk handel fair trade  
fagbrev apprenticeship certificate  
folkehelse public health  
folkevalgt elected  
formannskap Municipal Executive Board  
forskrift regulations  
forslag proposal  
forvaltning administration  
frafall dropout  
fravær absence  
fredet protected by law  
fremdriftsplan schedule work plan
fusjon merger  
fylkesveg country road  
føringer conditions  
gang- og sykkelveger roads for pedestrians and cyclists  
gjennomføringsdokument action plan  
grunnskole Primary School  
habilitet impartiality