Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Rettigheter for seniorer

Fylkesutvalgets vedtak om endringer i seniordager trådte i kraft fra 1. januar 2018.

1. Særavtale om arbeidstid for undervisningspersonalet (SFS 2213)

Avtalen har fra 01.08.2015 følgende bestemmelser om rett til redusert undervisning:

Fra 57 år:

Rett til å få redusert undervisningen med inntil 6 % fra skoleårets begynnelse det kalenderåret du fyller 57 år.

Fra 60 år:

Rett til å få redusert undervisningen med inntil 12,5 % fra skoleårets begynnelse det kalenderåret du fyller 60 år.

Overgangsordning:

Lærere som er født i 1962 eller tidligere kan velge om de vil følge gammel eller ny ordning. Du har ikke rett til å gå over fra gammel til ny ordning eller omvendt etter at du har begynt å benytte deg av tiltaket.

Med gammel ordning menes redusert undervisning med 5,8 % fra du er 55 år. Den omfordelte tiden skal brukes til pedagogisk arbeid og forutsettes å lette arbeidssituasjonen.

Lærere som benytter seg av livsfasetiltak har fått redusert undervisningen. De skal som hovedregel ikke pålegges vikartimer, da det ikke vil være i samsvar med formålet med bestemmelsen om livsfasetiltak.

2. Seniorsamtale og seniorsamlinger

Ordning for alle ansatte i OFK:

Fra 55 år:

Tilbud om seniorsamtale.

Fra 58 år:

Seniorsamlinger med inspirasjon og fokus på muligheter for å fortsette ut over 62 år (OFK).

3. Seniorpermisjon (ordning i OFK)

3.1 Antall permisjonsdager

Ansatte i OFK rett til seniorpermisjon, forutsatt at du ikke har valgt AFP.

For undervisningspersonalet gjelder ordningen med seniorpermisjon som et alternativ til redusert undervisningstid i henhold til den sentrale særavtalen, jf. pkt 1. Det betyr at undervisningspersonalet kan velge mellom sentral eller lokal ordning.

Fra kalenderåret du fyller 61 år:
5 dager permisjon med lønn – seniorpermisjon, forutsatt 100 % stilling.

For lavere stilling enn 100 % avkortes antall permisjonsdager forholdsmessig. Deltidsansatte som arbeider hver dag (har kortere arbeidsdager), får ingen reduksjon i antall dager.

Fra kalenderåret du fyller 64 år:
10 dager permisjon med lønn – seniorpermisjon, forutsatt 100 % stilling.

For lavere stilling enn 100 % avkortes antall permisjonsdager forholdsmessig. Deltidsansatte som arbeider hver dag (har kortere arbeidsdager), får ingen reduksjon i antall dager.

3.2 Prinsipper for uttak av seniorpermisjon

  • Du søker om seniorpermisjon til nærmeste leder, som har ansvar for å legge til rette slik at du kan ta ut permisjonsdagene i løpet av året.
  • Ansatte i undervisningsstillinger: Uttak av seniorpermisjonsdagene planlegges ved skoleårets start og legges inn i individuell arbeidsplan.
  • I utgangspunktet fordeles dagene over året, men det kan i spesielle tilfeller avtales at de tas ut annerledes. Intensjonen er at dagene tas ut for å gi overskudd i hverdagen. Tidspunkt må tilpasses virksomhetens behov slik nærmeste leder vurderer det.
  • Ansatte har mulighet (ikke rettighet) til å ta ut inntil 5 dager samlet, forutsatt at det kan gjennomføres uten ulempe for virksomheten.
  • Medarbeidere som har valgt delvis overgang til AFP, har ikke krav på seniorpermisjonsdager.
  • Seniorpermisjon kan ikke overføres fra ett kalenderår til neste.

4. Lønn og ferie

Lønn: Kan brukes som virkemiddel i livsfasepolitikk for seniorer på linje med øvrige arbeidstakere.

Ferie: Ferierettigheter består uavhengig av reglene om seniorpermisjon. Det innebærer de samme rettighetene og begrensningene mht. overføring av ferie fra ett år til et annet som tidligere. Alle arbeidstakere over 60 år har én ekstra ferieuka iht. ferieloven.

Sist oppdatert 09.01.2018
Fant du det du lette etter?
Login for redigering