Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Delegeringsreglement

Delegeringsreglementet viser ansvarfordelingen i Oppland fylkeskommune.

Del A  Prinsipper og gjennomgående regler for delegering

§ A-01 Fylkestinget
vedtar budsjett, økonomiplan, fylkesplan og -delplaner, årsregnskap og årsrapport, planer for øvrig, statlige og regionale partnerskapsavtaler og saker som skal behandles av fylkestinget, basert på prinsippet om saker som er av prinsipiell politisk karakter.

§ A-02 Fylkesutvalget
avgjør de saker som i noe mindre grad er prinsipielle, men politiske i sin karakter, og som etter lovverket ikke kan delegeres til fylkesrådmannen. Videre har fylkesutvalget ansvar for saker som er driftsrelaterte. Fylkesutvalget avgjør hastesaker.

§ A-03 Faste utvalg
etter kommuneloven, dersom slike opprettes, gis avgjørelsesmyndighet i enkelte saker som etter lovverket ikke kan delegeres til fylkesrådmannen. Dette gjelder saker som naturlig hører til utvalgets arbeidsfelt. Grensen for slik avgjørelsesmyndighet ligger i budsjettets rammer.

§ A-04 Komiteer
faste eller ad hoc, har ikke avgjørelsesmyndighet. Komiteer er politisk utformende og utredende.

§ A-05 Politisk ledergruppe
har ikke avgjørelsesmyndighet. Gruppen koordinerer politisk aktivitet, initierer ad hoc komiteer, initierer områder for politikkutforming, høringer, utredninger og saker som i omfang og prinsipiell betydning skal ivaretas politisk. Ledergruppen bestiller komitésekretariat og nødvendig kompetanse/fagressurser. Politisk ledergruppe planlegger og gjennomfører fylkestinget.

§ A-06 Fylkesordfører
Fylkestinget kan gi fylkesordfører myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller i typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. Fylkesordfører eller den han bemyndiger møter som fylkeskommunens representant på generalforsamlinger.

§ A-07 Fylkesrådmannen
gis myndighet til å ta avgjørelser på fylkeskommunens vegne og til å treffe vedtak i alle enkeltsaker og alle typer av saker som ikke er av prinsipiell politisk betydning, jf. §§ A-01 og A-02.

§ A-08 Delegering til administrasjonen
skjer i henhold til prinsippene i kommuneloven til fylkesrådmannen. Fra politisk nivå kan en etter kommuneloven ikke delegere til andre i administrasjonen enn fylkesrådmannen.

§ A-09 Ytterligere delegering
Fylkestinget selv kan for enkelttilfeller foreta ytterligere delegering enn hva reglementet fastsetter. Delegeringsreglementet suppleres også av bestemmelser i andre reglement fastsatt av fylkestinget selv.

§ A-10 Utfyllende beskrivelser
Ved behov kan det utarbeides en nærmere beskrivelse til de enkelte bestemmelser i delegasjonsreglementet.

 

Del B  Nærmere om saker som avgjøres av fylkestinget selv

Det foretas en presisering innenfor reglene som er gitt i del A at fylkestinget selv avgjør:

§ B-01 Saker med endelig vedtak i forbindelse med fylkesplan, fylkesdelplaner, økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap, årsmelding, partnerskapsavtaler og andre sentrale planer innenfor begrepet prinsipielt politisk.

§ B-02 Særlig politikkutforming, utredninger og høringer av betydning for samfunnsbyggingen.

§ B-03 Saker om revisjonsordning og kontrollutvalg.

§ B-04 Saker om å garantere for andres økonomiske forpliktelser.

§ B-05 Saker om å ta opp lån i den grad dette ikke ligger innenfor årsbudsjettets vedtak.

§ B-06 Saker om å erverve, avhende, makeskifte eller pantsette fast eiendom eller rettighet i fast eiendom, hvor eiendommen eller rettigheten har en vesentlig verdi, saken er av prinsipiell politisk betydning, og saken ikke ligger innenfor årsbudsjettets vedtak.

§ B-07 Saker om konsesjoner eller avtaler om leveranser, bruksrettigheter eller servitutter som er av prinsipiell eller politisk betydning når saken ikke ligger innenfor årsbudsjettets vedtak.

§ B-08 Ansettelse av rådmann og revisor.

§ B-09 Saker om fylkestingets egne reglementer, fastsetting av arbeids- og ansvarsområde for faste politiske organer og reglementer for disse, og saker om endring av reglement for øvrig vedtatt av fylkestinget selv.

§ B-10 Saker om folkevalgtes arbeidsvilkår, herunder godtgjørelse for politiske verv.

§ B-11 Saker om valg.

§ B-12 Andre saker hvor det etter lov eller bestemmelse gitt i medhold av lov er nødvendig med fylkestingsbehandling eller hvis sakens karakter tilsier det.

 

Del C  Nærmere behandling av saker i fylkesutvalget og faste utvalg opprettet av fylkestinget

Det foretas en presisering innenfor reglene gitt i del A:

§ C-01 Fylkesutvalget gis myndighet til å treffe vedtak i hastesaker, jf. kommunelovens § 13. Tilbakemelding om anvendt myndighet skal gis i første ordinære fylkesting.

§ C-02 Fylkesutvalget gis myndighet til å godkjenne de nærmere vilkår og avdragsplan ved låneopptak som er vedtatt av fylkestinget i særskilt vedtak eller gjennom årsbudsjettets vedtak, dersom ikke annet følger av direkte delegering til fylkesrådmannen.

§ C-03 Fylkesutvalget eller politisk ledergruppe gjennomfører stillingsvurdering av fylkesrådmannens funksjon årlig, basert på kriterieunderlag, resultater og påfølgende samtale. På dette grunnlag fastsettes fylkesrådmannens avlønning.

§ C-04 Fylkesutvalget tildeles myndighet i økonomisaker slik det framgår av økonomireglementet.

§ C-05 Fylkesutvalget og faste utvalg opprettet i medhold av kommuneloven, behandler saker som etter lov og forskrift tillegger avgjørelsesmyndighet til disse.

 

Del D  Nærmere om delegering til rådmannen  

Det foretas presisering innenfor reglene som er gitt i del A slik at fylkesrådmannen:

§ D-01 Har full instruksjonsrett overfor fylkeskommunens ansatte, med resultatansvar og tilbakemeldingsplikt overfor folkevalgte organer.

§ D-02 Vedtar organisering og endringer av fylkeskommunens administrasjon, såfremt endringene i hovedsak skjer innenfor vedtatt budsjett

§ D-03 Har innstillingsretten når administrasjonen legger fram saker for politisk behandling.

§ D-04 Myndighet til å opprette, disponere og nedlegge stillinger (hele eller deler av dem, midlertidig eller permanent) innenfor årsbudsjettets rammer og prinsippene om disposisjonsfond på enhetsnivå

§ D-05 Fatter vedtak på lønns- og personalområdet, eventuelt etter forhandlinger/drøftinger med arbeidstakernes organisasjoner.

§ D-06 Forhandler og fatter vedtak også om andre protokoller fra forhandlinger i enkeltsaker og ikke prinsipielle typer av saker.

§ D-07 Fullmakt til å fatte vedtak om suspensjon, oppsigelse og avskjed.

§ D-08 Fullmakt til å forhandle og sluttføre endrings- og sluttavtaler ved behov, og innenfor budsjettets rammer.

§ D-09 Avgjøre saker om å erverve, avhende, makeskifte eller pantsette fast eiendom eller rettighet fast eiendom hvor eiendommen innen rammen av alminnelige priser, når det ligger innenfor årsbudsjettets vedtak eller når det budsjettmessig ligger til rette for det.

§ D-10 Tildeles myndighet i økonomisaker når det ligger innenfor årsbudsjettets vedtak eller når det budsjettmessig ligger til rette for det.

§ D-11 Avgjøre saker om konsesjoner eller avtaler om leveranser, bruksrettigheter eller servitutter innen rammen av alminnelige priser, når det ligger innenfor årsbudsjettets vedtak eller når det budsjettmessig ligger til rette for det.

§ D-12 Opprette prosjektorganisasjoner og rekruttere fagressurser til prosesser og prosjekter – administrativt og politisk, og rekruttere prosjekt- og komitésekretariat.

§ D-13 Fullmakt til videredelegering om ikke annet er bestemt i lov eller forskrift.

§D-14 Myndighet til å anmelde og begjære påtale.

 

Del E  Metode for utvikling av delegeringspraksis etter rammeprinspipp

§ E-01 Et sentralt delegeringsskille fastsettes ut fra begrepene prinsipiell og ikke-prinsipiell. Hva som er ”ikke-prinsipielt” fastslås ut fra praksis/sedvane, generelle retningslinjer og forvaltningspraksis utfra kommuneloven.

§ E-02 Dersom det er tvil om hvorvidt en sak er ”ikke-prinsipiell”, eller det er tvil om, og eventuelt hvordan, en sak skal behandles politisk, har fylkesordfører og fylkesrådmann ansvaret for å klarlegge dette. Dersom det er tvil, går saken til politisk behandling.

§ E-03 De avklaringer som blir gjort gjennom behandling av tvilstilfeller, utvikler en sedvane som supplerer reglene i delegeringsreglementet. Generelle regler for behandling av bestemte sakstyper vil også kunne supplere delegeringsreglementet.

§ E-04 En sak som behandles politisk som prinsipiell med en politisk prinsipiell avgjørelse, gir kommende liknende saker et ikke-prinsipielt utgangspunkt, dersom ikke fylkestinget selv ber om å få saken til behandling.

§ E-05 Utover de øvrige bestemmelsene i reglementets del E, har administrasjonen en generell plikt til å vurdere enhver sak ut fra sitt konkrete innhold, for på den måten å avklare hvorvidt det er en sak som skal avgjøres politisk eller administrativt.

§ E-06 Tidsperspektivet i forhold til behov i omgivelsene for hurtigere beslutninger, tilsier en liberalisert delegeringspraksis, og liberal praksis av delegeringsreglementet mot tilsvarende systemer for tilbakemelding.

§ E-07 Administrative vedtak basert på anvendt delegert myndighet, skal meldes tilbake i henhold til Del F.

 

Del F   Rutiner for kontroll og tilbakemelding     

§ F-01 Fylkesrådmannen melder tilbake ekstraordinære hendelser og avvik ved driften som er av en slik karakter at fylkestinget, fylkesutvalget om det bestemmes, bør varsles. Taushetsbelagte saker meldes tilbake normalt i en oppsummert form, men uansett slik at lovbestemmelser ikke brytes, og personvernet ivaretas.

§ F-02 Fylkesrådmannen melder tilbake oppdatert økonomisk status i budsjettet hvert tertial, eller oftere dersom særlige hendelser tilsier det. Slik rapportering skjer til fylkestinget.

§ F-03 Fylkesrådmannen melder tilbake om status to ganger pr år for prosjekter/større tiltak utover ordinær, løpende drift sammen med en samlet statusrapport for politiske vedtak. Slik rapportering skjer til fylkestinget, eller til fylkesutvalget om det bestemmes. Oversikt over løpende prosjekter i fylkeskommunens regi/deltakelse legges fram hvert tertial.

§ F-04 Årsregnskap og årsmelding legges fram vårhalvåret etter budsjettåret i tråd med forskriftene.

§ F-05 Rapportering for fylkestinget, fylkesutvalget om det bestemmes, i forhold til regionalt handlingsprogram legges fram hvert tertial. Det utvikles ens og gjennomgående rapporteringsmaler for all tilbakemelding.

§ F-06 Hastevedtak gjort av fylkesutvalget meldes til fylkestinget i påfølgende møte, jf. § C-01.

§ F-07 Andre rutiner for kontroll og tilbakemeldinger følger også av bestemmelser i lov/forskrift, samt at ordninger kan følge av andre fylkeskommunale reglementer/ retningslinjer. Dette kan være lovlighetskontroll, revisjon, kontrollutvalg, klagerett, medbestemmelse, tilsetting, innsynsrett og omgjøring.

Sist oppdatert 07.06.2015
Fant du det du lette etter?
Login for redigering