Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

HR

HR

HR-enheten er en strategisk samarbeidspartner for hele virksomheten.

HR står for Human Resources eller Humane Ressurser, og setter fokuset på samspillet mellom den enkelte ansatte og organisasjonen. Fagenheten skal være en strategisk partner for alle enheter, samt bidra til å gi organisasjonen større gjennomføringskraft og ha et større fokus på våre kulturtrekk og verdier.

Implementere organisasjonspolitikken

HR-enheten sin viktigste oppgave er å implementere organisasjonspolitikken i hele fylkeskommunen. Enheten skal ha et fokus på hva den skaper av verdi for organisasjonen, knyttet til administrasjonens gjennomføringsevne opp mot de politiske mål for opplandsamfunnet og innbyggerne.

Kompetanseutvikling og læringsnettverk

Ledelses- og medarbeiderskapsutvikling er sammen med tverrfaglige kompetanseutviklings- og mobiliseringstiltak viktige innsatsområder i den sammenhengen. Enheten har også faglig ledelsesansvar for læringsnettverket, som er et tverrfaglig nettverk med medlemmer fra hele organisasjonen.

Inkludering og HMS

Tilrettelegging for inkludering, likestilling og mangfold er et annet viktig ansvarsområde. Enheten har faglig ansvar for utvikling og vedlikehold av organisasjonens HMS-systemer. Ansvaret inkluderer utvikling av livsfasepolitiske virkemidler og tiltak, i tillegg til verktøy og tiltak rettet mot reduksjon av sykefravær og styrking av arbeidsmiljøet generelt. Oppland fylkeskommune er en IA-bedrift.

Rutiner og rammebetingelser

Fagenheten har også ansvar for gode og effektive rutiner gjennom hele organisasjonen slik at «alt er på stell», som lønn, kontrakter og arbeidsbestemmelser. HR betyr også et fokus på at rammebetingelsene er på plass, slik at vi på best mulig måte utnytter de menneskelige ressursene.

Forhandlinger og drøftinger

Fagenheten ivaretar fylkesrådmannens arbeidsgiverfunksjoner knyttet til avtaleverket og forholdet mellom partene i arbeidslivet, og har det faglige ansvaret for forhandlinger og drøftinger etter Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen. Det betyr blant annet at vi har ansvar for å utvikle og vedlikeholde lønnspolitiske verktøy og virkemidler innenfor rammen av organisasjonspolitikken og avtaleverket.

HR-enheten bistår gjerne med råd og veiledning innenfor samtlige av våre ansvarsområder.

Sist oppdatert 25.04.2016