Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Arbeidsmiljøundersøkelse

En overordnet målsetting i Oppland fylkeskommune er et arbeidsmiljø preget av åpen dialog, engasjement, trivsel og utvikling.

For å kunne arbeide målrettet med arbeidsmiljøet er det både nyttig og nødvendig å gjennomføre en arbeidsmiljøundersøkelse/kartlegging som grunnlag for videre arbeid.

Som hovedregel skal undersøkelsen gjennomføres anonymt.

Minimum hvert tredje år

Hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU) har vedtatt at arbeidsmiljøundersøkelsen gjennomføres på alle arbeidsplasser i OFK minimum hvert tredje år. Undersøkelsen kan gjennomføres oftere ved behov.

Resultatene følges opp på hver enhet

Resultatene av kartleggingen skal følges opp på det enkelte arbeidssted.

Fylkesrådmannen oppfordrer alle ansatte til å vise interesse for eget arbeidsmiljø ved å besvare spørsmålene i arbeidsmiljøundersøkelsen og delta i oppfølgingen.

Flere tema

Spørsmålene i undersøkelsen omhandler tema som fysisk arbeidsmiljø, organisering av arbeidet, motivasjon og mestring, kompetanseutvikling, trivsel på arbeidsplassen, forholdet til nærmeste leder og arbeidsplassens omdømme.

Den enkelte arbeidsplass/videregående skole kan eventuelt gjøre tilpasninger i tråd med egne behov.

Spørsmålene i undersøkelsen

Selve undersøkelsen består av en rekke påstander du må ta stilling til. Det tar 10-15 minutter å besvare undersøkelsen. Det er benyttet en skala fra 1 til 6 hvor 1er i svært liten grad og 6 er i svært høy grad.

Her kan du se hvilke spørsmål undersøkelsen består i:

1. Min nærmeste leder er: Velg fra nedtrekksliste

Besvar spørsmålene på en skala fra 1 til 6 hvor 1 er i svært liten grad og 6 er i svært høy grad.

2. Fysisk arbeidsmiljø     1     2     3     4     5     6

 2.1 Jeg er fornøyd med den ergonomiske utformingen av arbeidsplassen min

 2.2 Jeg er fornøyd med temperaturen og luftkvaliteten på arbeidsplassen min

 2.3 Jeg er fornøyd med lysforholdene på arbeidsplassen min

 2.4 Lydnivået på arbeidsplassen min er akseptabelt

 2.5 Jeg har tilgang på utstyr/tekniske løsninger som fungerer tilfredsstillende

3. Organisering av arbeidet     1     2     3     4     5     6

 3.1 Jeg er kjent med hva som er de viktigste satsingsområdene på min skole/enhet/klinikk

 3.2 Jeg har mulighet til å påvirke planleggingen og fordelingen av oppgaver i arbeidsfellesskapet mitt

 3.3 Jeg har nok tid til å utføre arbeidet

 3.4 Jeg har tilstrekkelig ro i arbeidssituasjonen min

 3.5 Jeg er fornøyd med organiseringen og arbeidsdelingen på arbeidsplassen min

 3.6 Vi bruker ofte team/grupper som arbeidsform

4. Motivasjon og mestring      1     2     3     4     5     6

 4.1 Jeg har nok kompetanse til å utføre arbeidsoppgavene mine

 4.2 Jeg vet hva som forventes av meg i jobben

 4.3 Jeg mestrer jobben utifra forventningene som stilles til meg

 4.4 Jeg opplever at innsatsen min er nyttig for brukerne våre

 4.5 Jeg deltar aktivt i å tenke ut nye løsninger

 4.6 Jeg får brukt mine talenter og gode egenskaper på jobben

5. Kompetanseutvikling/læring     1     2     3     4     5     6

 5.1 Arbeidsgiver legger til rette for faglig samarbeid og erfaringsutveksling internt

 5.2 Jeg får den kompetansetilførselen som er nødvendig for å mestre jobben min

 5.3 Jeg opplever arbeidsmiljøet mitt som utviklende

 5.4 Jeg er opptatt av å utvikle nye arbeidsformer for å møte arbeidsplassens utfordringer

 5.5 Jeg bidrar aktivt til kompetansedeling og læring på arbeidsplassen

 5.6 Vi er flinke til å se og bruke mulighetene ved arbeidsplassen min

 5.7 Alt i alt er jeg fornøyd med mulighetene for læring i jobben

6. Trivsel i arbeidsfellesskapet    1     2     3     4     5     6

 6.1 Jeg trives i det sosiale miljøet på jobben

 6.2 Jeg blir respektert og verdsatt for den jeg er

 6.3 Vi har kultur for ros og konstruktive tilbakemeldinger

 6.4 Jeg gir ofte ros og konstruktive tilbakemeldinger til kollegaene mine

 6.5 Hos oss er det rom for å prøve og feile

 6.6 Arbeidsmiljøet vårt er preget av omsorg og omtanke for hverandre

 6.7 Vi har god lagfølelse i arbeidsfellesskapet vårt

7. Mobbing og trakassering    1     2     3     4     5     6

 7.1 Det er et mobbefritt miljø på arbeidsplassen min

 7.2 Det er takhøyde for å si fra om mobbing/trakassering ved arbeidsplassen min

 7.3 Eventuell varsling om mobbing/trakassering ved arbeidsplassen min vil bli håndtert i tråd med fylkeskommunens rutiner

8. Nærmeste leder    1     2     3     4     5     6

 8.1 Jeg blir verdsatt av lederen min

 8.2 Jeg har en god dialog med lederen min

 8.3 Lederen min har fulgt opp det vi ble enige om i siste medarbeidersamtale

 8.4 Jeg har fulgt opp det vi ble enige om i siste medarbeidersamtale

 8.5 Jeg oppfatter tydelig de forventningene og kravene som stilles til meg i jobben

 8.6 Jeg får tilstrekkelig tilbakemelding på jobben jeg gjør

 8.7 Alt i alt er jeg fornøyd med min nærmeste leder

9. Har du gjennomført medarbeidersamtale med din nærmeste leder i løpet av de siste 12 månedene? 
Ja  Nei (Har ikke jobbet lenge nok)

10. Arbeidsplassens omdømme    1     2     3     4     5     6

 10.1 Jeg tror brukerne våre er fornøyd med tjenestene våre

 10.2 Jeg vil anbefale andre å søke jobb på arbeidsplassen min

 10.3 Jeg er en god ambassadør for arbeidsplassen min

11. Jeg vet at jeg kan finne informasjon om OFKs organisasjonspolitikk og rutiner og retningslinjer for HMS-arbeid på Ansattportalen.
Ja  Nei

11.2 Vet du at OFK har en IA avtale? Ja  Nei

12. Alt i alt er jeg godt fornøyd med arbeidssituasjonen min

 1 - helt uenig  2   3   4   5    6 - helt enig

Forberedelser, gjennomføring og oppfølging 

En arbeidsmiljøundersøkelse er ikke et mål i seg selv, og den kan heller ikke i seg selv løse de problemene en enhet eventuelt måtte stå overfor. Det er derfor viktig å vektlegge gode forberedelser, og ikke minst, godt arbeid med resultatene i etterkant.

Her er noen tips som kan hjelpe dere et stykke på vei:

Forberedelser til undersøkelsen

 • Involver AMU (arbeidsmiljøutvalget) i planleggingen.
 • Gå aktivt ut og oppfordre alle ansatte til å delta.
 • Bruk alle vante informasjonskanaler, e-post, Fronter, Ansattportalen, avdelingsmøter m.m. for å orientere om hvor, når og hvorfor vi gjennomfører arbeidsmiljøundersøkelsen.
 • Hold informasjonsmøte en ukes tid i forkant – fortell om undersøkelsen, hva den tar for seg, og hva slags opplegg dere skal gjennomføre i etterkant.
 • Ta kontakt med sykmeldte og gjør oppmerksom på at undersøkelsen kan besvares hjemmefra hvis man har tilgang til pc/Internett.

Gjennomføring av undersøkelsen

 • Legg til rette for at ansatte som ikke bruker pc i arbeidet også kan få tid og anledning til å svare – bruk et kursrom eller lignende.
 • La undersøkelsen ligge ute et par uker for å fange opp flest mulig.
 • Send ut påminninger - det hjelper!

Oppfølging etter undersøkelsen - fra tall til handling

 • Gjennomgå resultatene i enheten/avdelingen/teamet. Bli enige i fellesskap om hvilke områder som bør prioriteres, og hvilke tiltak som bør settes i verk.
 • Ha fokus både på det som kan forbedres og det som allerede er bra. Det er like viktig å ha bevissthet rundt kvalitetene i eget arbeidsmiljø som å jobbe målrettet med utfordringene.
 • Bruk gjerne LØFT eller tilsvarende prosessmetodikk
 • Alt trenger ikke ha toppscore – bruk anledningen til å diskutere hva som er godt nok hos dere. Når det gjelder mobbing og trakassering gjelder nulltoleranse.
 • Tydeliggjør ansvar for oppfølging av tiltak; enten det opprettes en gruppe som skal jobbe med utvalgte områder, at du som leder skal ha et særskilt ansvar, eller at dere lager kjøreregler som skal følges opp av alle.
 • Lag en framdriftsplan for gjennomføring – og følg den. Tiltak-Ansvar-Frist.
 • Bli enige om hvordan dere skal sjekke ut om dere får den utviklingen dere ønsker dere - definer mål og måloppnåelse.
 • Vurder å se oppfølging av undersøkelsen i sammenheng med enhetens handlingsplan.

Bistand underveis

Undersøkelsen skjer ved hjelp av Netigate og skal i utgangspunktet kunne håndteres av skolens Netigate-ansvarlige. HR-enheten kan hjelpe til med råd og tips.

Trenger dere veiledning rundt analyse av svarene og hjelp i forbindelse med gjennomgang og oppfølging av resultatene, så kontakt HR-enheten.

Sist oppdatert 08.09.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering