Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Hvilke saker skal sendes til oss?

Vi har laget en oversikt over hvilke saker som skal oversendes til kulturarvenheten i fylkeskommunen, og en oversikt over hvilken dokumentasjon som skal sendes med saken. Du finner også en oversikt over saker som skal sendes direkte til Riksantikvaren.

Fylkeskommunen har ansvar for å vurdere og gi uttalelser til saker som berører automatisk fredete kulturminner og kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap av regional og nasjonal verdi.

Tiltak som berører kulturminner og kulturmiljøer av mer lokal verdi skal vurderes av kommunen. Kommunen vurderer disse sakene i samråd med fylkeskommunen ved behov.

Saker som skal sendes til oss:

I henhold til kulturminneloven (kml), statlige forskrifter, retningslinjer og rundskriv, plan- og bygningsloven (pbl.), samt regionale føringer, skal følgende saker sendes til fylkeskommunen som regional kulturminneforvalter:

Saker som skal vurderes mot automatisk fredete arkeologiske kulturminner:

 • Arealplaner, byggesaker og andre tiltak som berører automatisk fredete kulturminner (arkeologiske kulturminner eldre enn 1537) og deres sikringssoner (kml § 4). Dette gjelder tiltak og inngrep både på land og i sjø og vassdrag.
 • Arealplaner, byggesaker og andre tiltak i områder med kjente automatisk fredete kulturminner, eller i områder der det er mulighet for at det ligger automatisk fredete kulturminner.
 • Søknader om nydyrking, driftsveger tilknyttet landbruk og skogbruk, kabel- og rørledningsgrøfter, samt etablering av private avløpsløsninger i uregulerte områder.
 • Planer om hogst i områder som berører automatisk fredete kulturminner.
 • Saker som gjelder nybygging og deling av grunneiendommer i LNF-områder.
 • Saker som gjelder registrering av automatisk fredete kulturminner.
 • Saker som gjelder skjemming av automatisk fredete kulturminner.
 • Skjøtselsplaner og tilretteleggingsprosjekter som gjelder automatisk fredete kulturminner.

Saker som skal vurderes mot fredete og listeførte bygg/anlegg, og bygg/anlegg og områder av nasjonal/regional verdi:

 • Arealplaner, byggesaker og andre tiltak som berører automatisk fredete stående byggverk fra perioden 1537-1650 (kml § 4). Unntatt fra dette er kirker eldre enn 1650 som skal behandles av Riksantikvaren.
 • Saker som gjelder tiltak på vedtaksfredete kulturminner og kulturmiljøer (kml §§ 15, 19, 20).
 • Saker som gjelder tiltak på forskriftsfredete byggverk og anlegg (kml § 22 a) som ikke lenger er i statens eie. Tiltak på forskriftsfredete kulturminner i statens eie behandles av Riksantikvaren.
 • Søknad og vedtak om riving eller vesentlig endring av ikke fredet byggverk eller anlegg oppført før 1850 (kml § 25 Meldeplikt for offentlige organer).
 • Saker som gjelder tiltak på statens listeførte bygninger og saker som gjelder anlegg som  jernbanebygninger, prestegårder og fyr. Tiltak på andre kulturminner i statens eie behandles av Riksantikvaren.
 • Tiltak innenfor områder av nasjonal og/eller regional verdi som er regulert til spesialområde bevaring eller hensynssone iht. til pbl. (§ 25.6. i gammel lov og § 12-6 i ny lov), herunder tiltak på eksisterende byggverk og anlegg av nasjonal/ regional verdi, samt søknader og meldinger om nye bygg og andre tiltak innenfor området.

Saker som berører kirkegårder og kirkens omgivelser

 • Arealplaner og tiltak knyttet til middelalderkirkegårder. Stiles til Riksantikvaren, men sendes til fylkeskommunen.
 • Arealplaner og tiltak knyttet til kirkegårder og gravminner og kirkens omgivelser.
 • Tiltak på listeførte kirker bygget etter 1850.
 • Enhver bygning nærmere enn 60 m fra listeførte kirker oppført etter 1850, som ligger i spredtbygd område. Se www.kirkesøk.no og www. Askeladden.no

Se regjeringens rundskriv T-3/2000 om forvaltning av kirke, kirkegård og kirkens omgivelser som kulturminne og kulturmiljø.

 Saker som berører kulturmiljøer og kulturlandskap

 • Søknader og meldinger om større tiltak innenfor kulturmiljøer og kulturlandskap som er vurdert å være av nasjonal og/eller regional verdi. Eksempler på slike tiltak er nye driftsbygninger, masseuttak og andre større tiltak i landbruket som er unntatt fra plankrav iht. pbl.
 • I arealplaner og tiltak innenfor landskapsvernområder og naturreservater vernet etter naturvernloven, skal forholdet til automatisk fredete kulturminner og andre kulturminner avklares.

 Arealplaner, dispensasjoner og konsekvensutredninger

 • Kommuneplaner, kommunedelplaner, reguleringsplaner og bebyggelsesplaner: Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planforslag, samt vedtatt plan.
 • Dispensasjonssøknader etter pbl. § 19 som berører nasjonale/regionale kulturminneverdier.
 • Konsekvensutredninger: Planprogram, melding med forslag til utredningsprogram, fastsatt utredningsprogram og selve konsekvensutredningen.

Saker som skal sendes direkte til Riksantikvaren

 • Tiltak på og i kirker bygget før 1650 (automatisk fredet, vernekategori 1), alle kirker bygget mellom 1650 og 1850 (vernekategori 2). Se regional plan, kapittel 8.2.5, om fredete og listeførte kirker i Akershus.
 • Enhver bygging nærmere enn 60-meter fra kirker bygd før 1850.  Dette gjelder også bygg under 15m2 som ikke er melde- og søknadspliktig iht. pbl. (rundskriv T-3/2000).
 • Tiltak på bygninger og anlegg i statens eie. Unntatt fra dette er tiltak på jernbanestasjoner, prestegårder og fyr, som skal behandles av fylkeskommunen.

Krav til dokumentasjon i saker som oversendes fylkeskommunen

For å få en rask, effektiv og god saksbehandling er det viktig at saker som oversendes oss er så godt opplyst at fylkeskommunen kan gi en uttalelse uten å måtte be om mer informasjon. Saker som ikke er tilstrekkelig opplyst kan returneres.

I reguleringsplaner skal det allerede i varselet være med følgende opplysninger:

 • Tydelige kart med stedsnavn, gatenavn, gårdsnavn, gård- og bruksnummer
 • Status i kommuneplanen og eventuell vernestatus
 • Formålet med planen
 • Beskrivelse av planområdet med landskap, eksisterende bebyggelse og kjente kulturminner
 • Foreløpig vurdering fra kommunen
 • Navn på tiltakshaver og saksbehandler i kommunen.

 I bygge- og rivesaker skal det være med følgende opplysninger:

 • Planstatus og bygningens vernestatus
 • Navn på eventuell reguleringsplan bygningen ligger innenfor, samt bestemmelser og plankart
 • Om tiltaket er en dispensasjonssak iht. pbl. § 19
 • SEFRAK-nummer
 • Tydelige kart med stedsnavn, gatenavn, gårdsnavn, gård- og bruksnummer
 • Plan- og fasadetegninger av eksisterende og ny situasjon
 • Bilder av bygningen og næromgivelsene
 • Byggeår, byggemåte, materialbruk, teknisk tilstand og eventuelle skader
 • Beskrivelse av tiltak
 • Foreløpig vurdering fra kommunen
 • Navn på tiltakshaver og saksbehandler i kommunen.

 Private planforslag og byggesaker oversendt fra private:

 • Private varsel om oppstart av reguleringsplaner og byggesaker som er oversendt fra private bør være tatt opp med kommunen før de sendes til fylkeskommunen. Kommunens forhåndsvurdering bør følge saken.
Sist oppdatert 21.04.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering