Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Ofte stilte spørsmål

Utvalgte satsinger

Utvalgte satsingsområder for Kulturarv:
Bygningsvernrådgivere

Kulturarv har sammen med museene jobbet frem og finansiert en ordning hvor det er bygningsvernrådgivere ved alle de fem regionale museene i fylket. Disse stillingene gjør at museene kan bidra med råd og veiledning over hele fylket. Arbeidet til bygningsvernrådgiverne bidrar til å spre kunnskap om bygningsvern og er viktige ambassadører for bygningsvernet i fylket.  

Håndverksutdanning

Fylkestinget vedtok en bygningsvernstrategien i 2013. Den setter de nasjonale bevaringsmålene for freda bygninger fram mot 2020 i sammenheng med Opplands behov for kompetente håndverkere innen antikvarisk bygningsarbeid, og peker på restaurering som en viktig næring i fylket. Fylkeskommunen har bred satsing på bygningsvern som integrerer bevaringsarbeidet med kompetansebygging og næringsutvikling. Her er etter- og videreutdanning av håndverkere et viktig tiltak. Fagskolen Innlandet og NTNU i samarbeid med OFK har nå tilbud om formell kompetansebygging innen fylket. 

Verdiskapingsprogrammer

Kulturarv har de siste 10 årene deltatt i flere store verdiskapningsprogrammer, hvor en konkret har arbeidet med kulturarven som en ressurs. Senest VINK, Oppland fylkeskommunes eget Verdiskapningsprogram for Natur og Kulturarven (2011 - 2016), hvor fylkeskommunen har bidratt med om lag 6 millioner.  Kulturarvstrategien (2015 - 2020) peker på at kulturarven skal være blant de viktigste ressursene for verdiskaping i Oppland. 

Brearkeologi/Klimapark 2469

Brearkeologi er innsamling, sikring og kunnskap om arkeologiske funn som smelter frem fra isen i høyfjellet. Det er et brearkeologisk sikringsprogram i Oppland. Programmet ledes av OFK og er et samarbeid med statlige myndigheter og Kulturhistorisk museum (KHM) i Oslo. OFK, KHM, Norsk Fjellmuseum og Klimapark 2469 samarbeider om forvalting, forskning og formidling. Over halvparten av verdens brearkeologiske funn er funnet i Oppland. Gjenstandene knytter seg primært til jakt/fangst og transport. Det eldste funnet i Oppland er et 6000 år gammelt pileskaft.

Laserskanning

Fylkeskommunen har i samarbeid med Geovekst gjennomført flybåren høyoppløst laserskanning (LIDAR) av store utvalgte områder i Oppland, i alt cirka 8000 km2. Metoden gjør det mulig å få rask og pålitelig informasjon om forekomsten av synlige kulturminner. Dette bidrar til bedre oversikt og kunnskap om kulturarven og forenkler saksbehandlingen. Oppland fylkeskommune har vært en viktig nasjonal innovatør på dette området. Fylkeskommunen har brukt om lag syv millioner kroner på arbeidet. 

Kulturminneplaner i kommunene

Det er et nasjonalt mål at alle kommuner skal utarbeide egne kulturminneplaner. Dette for å få et mer aktivt forhold til egen kulturarv. Riksantikvaren bidrar økonomisk og fagenheten deltar i de faglig prosessene sammen med kommune. 

Museene

Kulturhistorie og kulturvern skal formidles i samarbeid med museene i fylket. Kulturarv jobber aktivt sammen med museene for å løfte disse og styrke deres rolle som utviklingsaktør. Det har vært flere store satsinger de siste årene hvor fylkeskommune har bidratt med økonomi og kompetanse. 

Fagmelding for Kulturarv

Fylkeskommunen har igangsatt et arbeid med en fagmelding for kulturarv som skal bli et prioriteringsverktøy for regional kulturminneforvaltning. Fagmeldingen skal verdisette og prioritere kulturminnene i de ulike regioner og kommuner i Oppland. Hovedmålsettingen er at forvaltningsarbeidet skal konsentreres om de viktigste og mest