Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Tildelinger

Disse har fått støtte per 21. november 2017:

Illustrasjon Grønn framtid - Klikk for stort bilde

Sintef Raufoss Manufacturing AS, Vestre Toten 

250 000 kroner

Støtte til å kartlegge kommersielt tilgjengelige bioplastmaterialer og resirkulerte plastmaterialer, og deres egenskaper til bruk innen for eksempel sprøytestøping.

Virksomheten skriver i søknaden at prosjektet vil framskaffe verdifull informasjon som grunnlag for kommersiell virksomhet ved SRMs laboratorier, og samtidig hjelpe Innlandets plastindustri som ønsker en transformasjon i retning mot mer miljøvennlige plastprodukter og sirkulær økonomi.

Sintef Raufoss Manufacturing

Top of Norway AS, Jotunheimen

148 545 kroner

Støtte til forprosjekt for å kartlegge muligheten for, og kostandene ved, en ombygging av en av virksomhetens beltevogner til elektrisk drift.

Virksomheten legger i søknaden vekt på at elektrifisering av beltevogner vil gi miljøgevinst både som følge av reduserte klimagassutslipp, men også ved reduksjon av støy. Beltevognene som benyttes i dag går på diesel, og benyttes for å transportere turister, bagasje og forsyninger opp til hytta (Leirvassbu). 

Top of Norway

Mustad Autoline AS, Gjøvik

250 000 kroner

Støtte til å utrede muligheten for å produsere dekksutstyr som har direkte elektrisk drift.

Virksomheten viser i søknaden til et lavere effektivitetstap ved bruk av direkte elektrisk drift fremfor hydrauliske løsninger som er gjeldende teknologi i dag. En overgang til direkte elektrisk drift på dekkutrustningen vil derfor ha potensial til å redusere dieselforbruket på fiskefartøyene.

Mustad Autoline
 

Oplandske Bioenergi, Biri

250 000 kroner

Støtte til å utrede om det er kommersielt mulig å bygge et anlegg for karbonfangst og lagring i innlandet. Ideen går ut på å bruke biomasse i en pyrolyseprosess, med energi og trekull som produkt. Energien kan benyttes som fjernvarme. Trekullet kan blant annet benyttes som jordforbedring i landbruket. Karbonet brytes ikke ned i jord og tas dermed ut av det naturlige kretsløpet og lagres.

Nortura er gått inn som partner i forprosjektet. Videre er det etablert samarbeid med flere forskere på Sintef, Nibio og NMBU som ønsker å bidra i å realisere ett karbonfangst anlegg i Norge. I tillegg til å fungere som jordforbedring kan kullet blant annet erstatte torv i blomsterjord, eller muligens redusere metanutslipp fra drøvtyggere. 

Oplandske Bioenergi

Vixel AS, Gjøvik

213 000 kroner

Støtte til utvikling av et VR/AR produkt, for bruk ved blant annet utviklingsprosjekter i bygg og produksjonsindustrien. Ved å benytte løsningen kan man samhandle rundt tekniske modeller i form av feilsøking, gjennomgang av feilrapporter, utføre endringsforslag, samt simulere hvordan bygningen, produktet og prosessen vil være i den virkelige verden.

Ifølge virksomheten kan man i utviklingsprosjekter ved bruk av løsningen gjennomføre flere møter av høy teknisk karakter uavhengig av geografisk beliggenhet. Dette har ifølge virksomheten potensialet til å redusere både kostnader og klimautslipp knyttet til transport ved gjennomføring av slike prosjekter.

Vixel

Thomas Nørstebø, Lillehammer

145 750 kroner
 
Støtte til utvikling av appen Set Menu som skal gjøre det enkelt å dele måltider man lager med andre, samt ta del i måltider andre lager. Den er tenkt knyttet opp mot eksisterende sosiale nettverk, men kan også brukes uavhengig.
 
Set Menu vil bidra til å minke matsvinn, samt at det vil redusere mengden emballasje og avfall. Set Menu gir mulighet for autentiske matopplevelser for turister og reisende. Set Menu bygger oppunder trender innenfor delingsøkonomi, det vil fremme sosiale nettverk og for brukerne kunne ha økonomiske fordeler knyttet til måltider. Set Menu vil også fremme integrering og deling av matkulturer. Set Menu kan sammenlignes med måltidenes AirBnB, og vil også ha positive effekter for sosialt liv.
 

Evici, Hadeland

1 000 000 kroner

Støtte knyttet til utviklingen av en måleenhet for fukt, avstand og termografi. Enheten kan kobles til en smarttelefon som benyttes av boligeierne selv for å utføre målinger knyttet blant annet varmetap i boligen. Ifølge virksomheten har dette et potensialet for klima og miljøeffekt ved at varmetap i boligen lettere kan identifiseres og dermed reduseres. I henhold til søknaden er produksjonen av enheten tenkt lokalt i Oppland også etter utviklingsperioden.

Serviceheftebolig 
Evici
 

Mohammad Derawi, Vestre Toten

144 000 kroner

Støtte til å videreutvikle et produkt som kan måle fyllingsgrad, fuktighet, temperatur og kartlokasjon på avfallscontainere. Produktet skal kunne kommunisere med en IT-plattform, slik at kunden kan få optimaliserte kjøreruter og god oversikt over containerne.

Ifølge søkeren vil løsningen ha et potensiale til å redusere transportbehovet i næringen, og samtidig redusere kostnader i form av blant annet lavere forbruk av drivstoff. 

Rune Hansen, Lillehammer

247 000 kroner

Støtte til å gjennomføre en konseptstudie om muligheten for å etablere et klimapositivt hestesenter i Lillehammer. Konseptstudie skal avdekke hvilke tekniske løsninger som er mulige og nødvendige for å oppnå positiv klima- eller energibalanse for et slikt ridesenter.

Ifølge søknaden vil etableringen av et slikt senter ha verdiskapingspotensialet i form av nye arbeidsplasser, og som følge av betalende brukere innenfor flere kundegrupper.

Lena Metall AS, Østre Toten

455 000 kroner

Støtte til videreutvikling av strømmaster i aluminium som erstatning for kreosotimpregnerte trestolper. Kreosot er et helse- og miljøskadelig stoff som har blitt brukt til impregnering av trevirke i utendørskonstruksjoner.

Ifølge virksomheten kan bruk av deres løsning gi miljømessige fordeler ved å levere et konkret alternativ til kreosotimpregnerte stolper, og som ifølge virksomhetens søknad er mer resirkulerbart og har lengere levetid enn dagens løsninger. 

Lena Metall AS


Searchlink AS, Jaren

250 000 kroner

Støtte til å utvikle et konsept for innsamling av brukte mobiltelefoner med formål om resirkulering og gjenbruk. Ifølge virksomheten vil et slikt konsept ha et potensiale til å redusere utslipp, ressursbruk og avfallsmengde ved at man øker leve- og brukstiden til telefonene.

Det forretningsmessige verdiskapingspotensialet vil kunne skje gjennom salg av resirkulerte og oppgraderte telefoner. I tillegg viser virksomheten til en potensiell sysselsettingseffekt knyttet til blant annet logistikk, kvalitetskontroll og reparasjon av mobiltelefoner.

Sist oppdatert 23.11.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering