Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Hvordan fordeles spillemidlene i Oppland?

I mai måned hvert år vedtar fylkesutvalget detaljfordelingen av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i Oppland. Vedtaket baserer seg på et forslag utarbeidet av spillemiddelutvalget.  

Når fordeles spillemidlene i Oppland?

I begynnelsen av mai hvert år bekjentgjør Kulturdepartementet hvor mye spillemidler fylkeskommunen har til fordeling. Spillemiddelutvalget møtes kort tid etter dette og utarbeider et forslag over hvilke søknader som gis tilsagn og hvilke som avslås. Saken legges fram til behandling i fylkesutvalget normalt i slutten av mai. Innen utgangen av juni vil alle søkere om spillemidler motta et brev med svar på om søknad er innvilget eller ikke.

Hva er spillemiddelutvalget i Oppland?

Fylkesutvalget vedtok i 2012 gjeldende prosess for detaljfordeling av spillemidler i Oppland. Det ble bestemt å nedsette et administrativt spillemiddelutvalg som utarbeider forslaget som legges fram for politikerne. Utvalget består av fire personer: to representanter fra Oppland fylkeskommunes administrasjon, en representant fra Oppland idrettskrets, og en representant fra Kommunenes Sentralforbund (KS).

Hva legges til grunn i forslag til fordeling?

Spillemiddelutvalget legger følgende føringer til grunn i arbeidet med forslag til detaljfordeling:  

  • Føringer gitt fra staten i det årlige tildelingsbrevet til fylkeskommunen.
  • Tilskuddspotten fordeles prosentvis mellom de seks regionene i fylket basert på søknadssum.
  • Kommunenes prioriteringer tillegges vekt ved fordelingen.
  • Søknader gitt prioritet gjennom handlingsprogram for store idrettsanlegg, prioriteres.
  • Spillemidlene fordeles mest mulig rettferdig mellom kommunene basert på antall søknader, total søknadssum og tidligere års tildelinger.
  • Fylkeskommunens administrasjon skriver saksfremlegg basert på spillemiddelutvalgets forslag til detaljfordeling. Saken legges fram for fylkesutvalget for endelig vedtak.

Hvor lang ventetid er det på å bli tildelt spillemidler?

I Oppland som ellers i landet er det et stort sprik mellom behovet for tilskudd og spillemidler tilgjengelig til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Denne mangelen på spillemidler blir gjerne kalt etterslepsproblematikken. Etterslepet innebærer at søkere må forvente å måtte søke flere år før søknad om spillemidler blir innvilget. På landsbasis er gjennomsnittlig ventetid for tilskudd til ordinære idrettsanlegg cirka tre til fire år. For nærmiljøanlegg er ventetiden ett til to år.

Hvor mye spillemidler fordeles i Oppland?

I 2015 ble det fordelt 52 millioner kroner til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i Oppland. Det kom inn 196 søknader om tilskudd med en samlet søknadssum for hele fylket på 216 millioner kroner.  

Sist oppdatert 16.06.2015
Fant du det du lette etter?
Login for redigering