Oppland fylkeskommune har blitt Innlandet fylkeskommune

Fra 1. januar 2020 er Oppland og Hedmark fylkeskommuner slått sammen til Innlandet fylkeskommune.

Gå til Innlandet fylkeskommunes nettsider

 

 

Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Lærling/lærekandidat i Oppland

Her finner du viktig informasjon for deg som tar opplæring i bedrift.

Sist oppdatert 06.09.2016
Kontrakt og avtale

Definisjoner

Lærling er en som har skrevet lærekontrakt for å ta fag- eller svenneprøve.

Lærekandidat er en som har skrevet opplæringskontrakt for å ta en mindre omfattende prøve enn fag-/svenneprøve. Den kalles kompetanseprøve.

Vi velger i hovedsak å bruke benevnelsen lærling på begge grupper i dette heftet, da de fleste lover og forskrifter gjelder for begge. Der det er forskjell, er dette beskrevet.

Lærekontrakt/opplæringskontrakt

Lærekontrakten er en bindende juridisk avtale mellom deg, lærebedriften og fylkeskommunen. Kontrakten beskriver hva du og bedriften har forpliktet dere til i læretiden, som for eksempel at bedriften skal gi opplæring etter læreplanen for faget, og hvor lang læretid du skal ha.

Lærlinger har ikke prøvetid, med mindre du er over 21 år når kontrakten inngås. Da har du en prøvetid på seks måneder.

Hvis du har stryk i ett eller flere obligatoriske fag fra skole, skal det også foreligge en avtale om hvordan disse fagene skal bestås.

Arbeidsavtale

I tillegg til lærekontrakten skal du ha en egen arbeidsavtale med bedriften som skal gjelde like lenge som lærekontrakten. Hvis du skal fortsette som arbeidstaker i bedriften etter at lærekontrakten har utløpt, må dere lage en ny arbeidsavtale.

Ansvar og rettigheter

Du som lærling

Som lærling forplikter du deg til å:

 • Ta ansvar for egen læring og bidra til at du får best mulig utbytte av opplæringen.
 • Kjenne innholdet i læreplanen for faget ditt, og den interne planen i bedriften som beskriver hvordan opplæringen din skal foregå.
 • Følge bedriftens reglement og bidra til et godt arbeidsmiljø.
 • Bidra best mulig til produksjonen samtidig som du lærer faget.

Du skal dokumentere opplæringen du får ved å lage en oversikt over hva du gjør, for eksempel ved å skive det ned eller å ta bilder. Mange bedrifter har egne opplæringspermer og andre dokumentasjonssystemer, og det er viktig at du bruker dette.

Som lærling er du arbeidstaker under opplæring i bedriften. Du er underlagt lover og regler som gjelder for alle andre arbeidstakere, blant annet arbeidsmiljøloven og ferieloven.

Lærebedriften

En lærebedrift er en bedrift som er godkjent for å gi opplæring rettet mot et fag- eller svennebrev, eller et kompetansebevis for lærekandidater.

Bedriften skal:

 • Lage en intern plan for opplæringen med utgangspunkt i læreplanen for faget.
 • Ha et internkontrollsystem for planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen.
 • Gi deg personlig støtte, instruksjon og veiledning i faget.
 • Gjennomføre vurderingssamtale med deg minst hvert halvår.
 • Utbetale lønn som avtalt i arbeidsavtalen.
 • Melde deg opp til fag-/svenneprøve eller kompetanseprøve ved læretidens slutt, og legge til rette for gjennomføring av prøven.
Økonomi

Lønn

For de fleste fag utgjør læretiden to år, hvorav ett år regnes som opplæring og ett år som verdiskaping. Lærlinger har rett til lønn, men bare for verdiskapingsdelen av læretiden. Opplæringsdelen og verdiskapingsdelen vil overlappe hverandre. Derfor blir lønnen di fordelt over to år.

Hvor høy lønn du skal ha og hvordan den skal fordeles, avgjøres i forhandlinger mellom arbeidsgiverorganisasjonen og fagorganisasjonen i den sektoren du jobber. Det kan derfor være noen forskjeller i lærlinglønnen mellom ulike virksomheter og mellom de ulike fagene.

Konkret informasjon om hvilken lønn du har rett til kan du få ved å henvende deg til bransjeorganisasjonen eller fagforeningen (tillitsvalgt på arbeidsplassen din) for din bransje.

Har du tegnet kontrakt med et opplæringskontor vil de gi deg informasjon om lønn og lønnsforhold.

Overtid

Arbeid utover de grensene arbeidsmiljøloven setter for alminnelig arbeidstid, er overtidsarbeid. Dersom det finnes en gjeldende tariffavtale, er det den som regulerer arbeidstidens lengde, bruken av overtid og lønnsfastsettelsen.

Overtid skal ikke brukes som et fast tillegg til den alminnelige arbeidstiden. I de ulike tariffavtalene er det ofte fastsatt bedre rettigheter enn det arbeidsmiljøloven gir.

Ferie

Som lærling er du arbeidstaker og har rett til ferie som andre arbeidstakere.

Du har rett til 4 uker og en dag ferie (25 virkedager) hvert ferieår. Hvis bedriften har tariffavtale har du normalt rett til 5 uker ferie.

Minimum 3 uker (18 virkedager) kan være sammenhengende ferie mellom 1. juni og 30. september. Arbeidsgiver skal i god tid før ferien planlegge og fastsette ferien sammen med de ansatte. Bedriften har rett til å bestemme når ferien kan tas ut innenfor de rammene ferieloven setter.

Feriepenger

Opptjeningsåret for feriepenger er forrige kalenderår.

Du har rett til feriepenger fra arbeidsgiver som utgjør 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget. Har bedriften tariffavtale er satsen 12 prosent.

Feriepengegrunnlaget beregnes på grunnlag av lønnen som er utbetalt i opptjeningsåret.

Feriepenger erstatter lønn.

Bruk feriepengekalkulatoren for å se hvor mye feriepenger du har rett til

Lån og stipend

Lærlinger kan ha rett til lån og stipend gjennom Lånekassen.

Lønnen di og økonomien til foreldrene påvirker hvor mye du kan få.

Lærlinger kan få lån/stipend for 11 måneder per skoleår. Dersom du må bo borte for å gjennomføre læretiden, kan du få et bostipend som er i tillegg til eventuelle andre lån og stipend du kan ha rett til.

Les mer om lån og stipend for lærlinger på www.lanekassen.no/larling

Reis til et annet land i Europa

Internasjonalt servicekontor gir lærlinger fra Hedmark og Oppland muligheten til å ta tre måneder av læretida i et annet land i Europa.

Kontoret bistår med læreplasser, bosted, kontakt med veileder, reisedokumenter, forsikringer osv.

Internasjonalt servicekontor har ca. 60 lærlinger ute i Europa hvert år. Alle kostnader dekkes av EU-programmet Erasmus+. Dette gjelder reisekostnader, bolig, språkkurs, forsikringer og daglige levekostnader.

En del lærlinger får også beholde hele eller deler av lønna si fra Norge mens de er ute. Bedriftsveiledere og opplæringskontor kan søke om å få dekket kostnader til reise og opphold for å besøke lærlingene sine mens de er ute.

Les mer på www.reisut.no

Ikke bestått eller mangler fag

Du må ha bestått i alle programfagene og tverrfaglig eksamen før du kan avlegge fag-/svenneprøven. For enkelte fag må du også ha bestått eksamen på Vg3.   Normalt må du også ha bestått i alle fellesfagene.

Har du stryk i ett eller flere fag må du melde deg opp til ny eksamen på www.privatistweb.no

Fristen for å melde seg opp til høsteksamen er 15. september, og til våreksamen 1. februar. Har du spørsmål vedrørende privatisteksamen, kan du ta kontakt med Eksamenskontoret på e-post eller telefon eller 61 28 94 06 / 61 28 92 11.

Hvis du har strøket på eksamen når du avslutter videregående skole, kan du ta kontakt med avgangsskolen din.

Sommerskole

Tilbudet om sommerskole er for deg som mangler bestått karakter fra yrkesfaglig utdanningsprogram i matematikk, naturfag, kroppsøving og/eller engelsk. Les mer om sommerskolen

Dispensasjon

For fellesfagene kan det gis dispensasjon fra kravet om bestått for inntil to fag ved oppmelding slik at du kan avlegge fag-/svenneprøven.

En slik dispensasjon innebærer imidlertid ikke at du er fritatt fra å bestå fagene, men at du kan avlegge eksamen innen to år etter at fag-/svenneprøven er bestått. Du vil da få fag-/svennebrevet når fellesfagene er bestått.

Unntak fra krav om bestått

Du kan søke unntak fra kravet om bestått i inntil to fellesfag dersom det foreligger særlige grunner for dette.

For å søke unntak må du dokumentere at du har spesifikke lærevansker, for eksempel dysleksi eller dyskalkuli. Slik dokumentasjon er en sakkyndig vurdering fra PPT. Du må i tillegg ha fulgt undervisningen i faget og oppnådd sluttkarakteren 1 i videregående skole.

Endring i læreforholdet

Avbrudd

Selv om du og bedriften er bundet av lærekontrakten, er det likevel anledning til å ha avbrudd i kortere eller lengre perioder under læretiden. Eksempler på avbrudd er langvarig sykdom, svangerskap/fødselspermisjon og militærtjeneste.

Fylkeskommunen skal ha melding om alle avbrudd. Læretiden blir normalt utvidet med tilsvarende tid som du har vært borte fra lærebedriften. Ferie regnes ikke som avbrudd.

Permittering

Det finnes ingen hjemmel for å permittere lærlinger verken i lov, forskrift eller tariffavtaler.

Partene i arbeidslivet er derfor blitt enige om at lærlinger som hovedregel skal være unntatt fra permittering som følge av redusert ordretilgang, med mindre virksomheten stopper helt. Bakgrunnen er blant annet at lærlingen er under utdanning, hvor det følger en opplæringsplikt etter Opplæringslova som skal veie tyngre enn andre forhold.

Hvis bedriften ikke er i stand til å oppfylle opplæringsplikten, for eksempel på grunn av manglende ordrer/oppdrag, kan det bli behov for å vurdere bedriftens opplæringsplikt etter lærekontrakten. 

Virksomheten må da kontakte opplæringskontoret og fylkeskommunen for å finne en løsning for deg. Ved kortvarig ordremangel kan permittering være den beste løsningen. Etter gjeninntak forlenges læretiden tilsvarende.

Heving

De aller fleste lærlinger fullfører læretiden slik den ble planlagt da lærekontrakten ble undertegnet. Av og til oppstår det situasjoner som fører til at enten lærlingen, lærebedriften eller begge ønsker å heve lærekontrakten.

Heving av lærekontrakten innebærer at du og lærebedriften avslutter læreforholdet for godt.

Enige

Er du og lærebedriften enige om å avslutte læreforholdet, kan dere gjøre dette ved å sende inn Heveskjema til Videregående opplæring. Selv om dere er enige om å heve kontrakten skal dere oppgi årsaken til hevingen.

Vær oppmerksom på at retten til videregående opplæring kan falle bort hvis du frivillig hever lærekontrakten. Du kan uansett tegne ny lærekontrakt.

For lærlinger som ikke er hjemmehørende i Oppland, er det fylkeskommunen i hjemfylket som gjør vedtak om du beholder retten eller ikke. Heving av lærekontrakt før det har gått 3 måneder av læretida medfører normalt ikke tap av rett.

Uenige

Er du og lærebedriften uenig om å heve lærekontrakten, vil fylkeskommunen fatte et vedtak på bakgrunn av opplysningene som kommer fram.

Har du tegnet lærekontrakt med et opplæringskontor, skal opplæringskontoret som hovedregel prøve å finne et annet arbeidssted til deg før heving vurderes.

Etter at kontrakten er hevet

Etter at kontrakten er hevet sender fylkeskommunen deg et kompetansebevis som viser hvor lenge du har vært lærling.

Hvis du fortsatt har rett til opplæring, er det viktig at du selv tar kontakt med Oppfølgingstjenesten i den regionen du bor. Hvis du ønsker ny lærekontrakt må du ta kontakt med aktuelle bedrifter.

Fag-/svennebrev eller kompetansebevis

Fag-/svenneprøven eller kompetanseprøven

Fag-/svenneprøven eller kompetanseprøven skal avlegges så nær sluttiden for lærekontrakten som mulig.

Det er lærebedriftens ansvar å melde deg opp når læretiden nærmer seg slutten. Teori må normalt være bestått før prøven kan avlegges.

Svenneprøve er betegnelsen på den praktiske avsluttende prøven i tradisjonelle håndverksfag, mens fagprøve brukes i industrifag og andre «nye» fag. Kompetanseprøve er prøven for lærekandidater.

Kostnadene knyttet til prøven dekkes av lærebedriften og fylkeskommunen.

Prøven avlegges enten i lærebedriften eller på en egen prøvestasjon for faget.

Prøvens omfang og varighet varierer fra fag til fag, og er fastsatt i lærerplanen for det enkelte fag.

Karakterer

Det er prøvenemnda i faget som gjennomfører og vurderer prøven.

Du kan få en av følgende karakterer:

 • Bestått meget godt
 • Bestått
 • Ikke-bestått

Dokumentasjon

Når prøven er bestått, og læretiden fullført, er du blitt fagarbeider eller svenn. Som dokumentasjon på dette får du et vitnemål/kompetansebevis.

Selve fag-/svennebrevet eller kompetansebeviset, som du kan henge på veggen, vil du bli invitert til å motta på en høytidelig utdeling. Arrangementene foregår i november i 5 regioner i fylket, og du velger selv hvilket arrangement du ønsker å delta på.

Hvis du ikke kan delta på utdelingen, kan du få tilsendt fag-/svennebrevet eller kompetansebeviset i posten:

Klage på ikke bestått fag-/svenneprøve eller kompetanseprøve

Ved ikke bestått prøve, får du tilsendt prøvenemndas begrunnelse. Du kan klage på ikke bestått fag-/svenneprøve på følgende grunnlag:

 • Prøvenemndas faglige vurdering.
 • Formelle feil eller andre ikke-faglige forhold ved prøveavviklingen.
Elev- og lærlingombud

Ombudet er en uavhengig stilling i fylkeskommunen. Ombudet jobber for at interessene og rettighetene til elever, lærlinger og lærekandidater blir ivaretatt.

Du kan kontakte ombudet om alt som har med opplæringssituasjonen din å gjøre. Ombudet har taushetsplikt, og henvendelse om saker blir ikke tatt videre uten ditt samtykke.

Les mer om elev- og lærlingombudet

Hva kan fylkeskommunen hjelpe deg med?

Oppland fylkeskommune jobber for at du som lærling/lærekandidat skal få en opplæring som er så god som mulig.

Det er vi som godkjenner lærebedriftene og passer på at de gir deg opplæring som samsvarer med læreplanen for ditt fag. Vi bistår deg og bedriften hvis det skulle oppstå problemer undervegs i læretida.

Ta kontakt med oss hvis det er noe du lurer på. Her er noen stikkord for hva vi kan gjøre:

 • Sparringspartner hvis du ønsker dialog om utfordringene
 • Delta på møter med lærlingen /lærekandidaten og bedrift
 • Se på muligheter for tilrettelegging
 • Justere kontakten
 • Informere om konsekvenser ved heving av kontrakt

Ta kontakt med videregående opplæring

Fant du det du lette etter?
Login for redigering