Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Spesialundervisning

Elever og lærekandidater som ikke får tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen har rett til spesialundervisning. Dette er en mer omfattende form for tilpasset opplæring.

Fylkeskommunen skal sikre at elever med rett til spesialundervisning får et likeverdig opplæringstilbud.

Opplæringen tilpasses på ulike måter med utgangspunkt i elevenes behov og skolens muligheter. Målet med opplæringen er at eleven får full yrkes- eller studiekompetanse eller grunnkompetanse i forhold til læreplanens krav. 

Bestemmelsene om rett til spesialundervisning

Bestemmelsene om rett til spesialundervisning gjelder alle elever. Elever som ikke har eller kan få utbytte av den ordinære opplæringen, har rett til spesialundervisning.

Behov for spesialundervisning kan meldes gjennom hele skoleåret.

Skolene har ansvar for innholdet i opplæringen

Den enkelte skole har ansvaret for å tilpasse innholdet i opplæringen. All opplæring skal ha forankring i de nasjonale læreplanene, og alle skal søke inntak til de ordinære utdanningsprogrammene.

God informasjon til skolen er avgjørende

For at skolen skal ha best mulig grunnlag for å planlegge opplæringen, er det viktig at det blir gitt tilstrekkelig informasjon om de elevene som trenger spesiell tilrettelegging. Dette kan skje gjennom vedlegg til søknaden eller informasjon på overgangsskjema.

Lærere har ansvar for å melde behov

Lærere skal melde fra til rektor ved mistanke om at eleven ikke har tilfredsstillende utbytte av opplæringen.

Eleven selv eller foreldrene kan be om utredning av behov for spesialundervisning.

Eleven og/eller foreldrene kan også kreve at skolen gjør nødvendige undersøkelser for å finne ut om eleven har behov for spesialundervisning.

Skolens vurderinger, karlegginger og henvisning til PPT

Skolen prøver ut tiltak innenfor de ordinære rammene etter at det er gjort kartlegging av eleven. Skolen skal forsøke å tilpasse opplæringen, men også se på opplegget rundt eleven før en eventuelt henviser til PPT.

Kartlegginger og rapporter fra skolen vil være en viktig del av grunnlaget når PPT  gjør sine utredninger og tilrådinger av elevens behov for spesialundervisning.

Skolen fatter vedtak

Rektor ved skolen fatter enkeltvedtak om spesialundervisning, eventuelt avslag på søknad om spesialundervisning.

Sakkyndig vurdering fra PPT må foreligge

Før det kan fattes vedtak om spesialundervisning, skal det foreligge en sakkyndig vurdering fra pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) for videregående opplæring. Vurderingen skal vise om eleven har behov for spesialundervisning, og hva slags opplæring PPT anbefaler.

For elever og lærekandidater som får spesialundervisning, skal det gjøres en sakkyndig vurdering fra pedagogisk-psykologisk tjeneste, og det skal lages en individuell opplæringsplan (IOP). Planen skal vise hvilke mål som er satt for opplæringen, og hvordan målene kan nås.

Sist oppdatert 11.08.2016
Fant du det du lette etter?
Login for redigering