Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Rutine vedr. inntaksprøve, dokumentasjon av ferdigheter og intervju

Denne rutinen skal ivareta lik praksis og sikre at alle søkere/elever får lik behandling i henhold til lov og forskrift.

Dokumentasjon av ferdigheter eller inntaksprøve

Det er kun utdanningsprogrammene Vg1 Idrett og Vg1 Musikk-dans-drama som kan benytte dokumentasjon av ferdigheter eller inntaksprøve. 

Disse utdanningsprogrammene finnes for tiden ved: 

 • Hadeland vgs: Musikk, dans, drama og idrett 
 • Vinstra vgs: Musikk, dans, drama 
 • Gjøvik vgs: Musikk, dans, drama
 • Nord-Gudbrandsdal vgs: Idrett 
 • Valdres vgs: Idrett 
 • Gausdal vgs: Idrett 
 • Lena-Valle vgs: Idrett  

Intervju og poeng

Det er kun utdanningsprogram som fører fram til både yrkes- og studiekompetanse som kan benytte intervju og poeng i prioriteringen av søkere. Dette gjelder utdanningsløpene YSK ("Yrkes- og studieforberedende utdanningsløp") og TAF ("Teknisk allmennfag") på Vg1-nivå.

Disse utdanningsløpene finnes ved: 

 • Vinstra: Elektrofag, med yrkes- og studiekompetanse (YSK)  
 • Vinstra: Helse- og oppvekstfag, med yrkes- og studiekompetanse (YSK) 
 • Raufoss: Helse- og oppvekstfag, med yrkes- og studiekompetanse (TAF/YSK)  
 • Raufoss: Restaurant og matfag, med yrkes- og studiekompetanse (TAF)  
 • Raufoss: Teknikk og industriell produksjon, med yrkes- og studiekompetanse (TAF)  

Kan ikke brukes på disse utdanningsprogrammene, med noen unntak:

Det kan ikke gjennomføres inntaksprøve eller dokumentasjon av ferdigheter og/eller intervju som ikke er hjemlet i opplæringslovens kap. 6 overfor søkere til videregående skole innenfor disse utdanningsprogrammene:  

 • Studiespesialisering (unntak IB) 
 • Kunst design og arkitektur 
 • Medier og kommunikasjon 
 • Bygg- og anleggsteknikk  
 • Design og håndverk/medieproduksjon 
 • Elektrofag (unntak YSK/TAF) 
 • Helse- og oppvekstfag (unntak YSK/TAF) 
 • Naturbruk 
 • Restaurant og matfag (unntak YSK/TAF) 
 • Service og samferdsel 
 • Teknikk og industriell produksjon (unntak YSK/TAF)  

Rutinebeskrivelsen

Rutinebeskrivelsen er delt opp i to punkter:  

 1. Dokumentasjon av ferdigheter eller inntaksprøve ved inntak til de studieforberedende utdanningsprogrammene Vg1 Idrett og Vg1 Musikk/dans/drama.
 2. Intervju og poeng til yrkesfaglige utdanningsløp som fører fram til både yrkes- og studiekompetanse. Dette gjelder utdanningsløpene TAF ("Teknisk allmennfag") og YSK  ("Yrkes- og studieforberedende utdanningsløp").  

Vilkår for inntak basert på dokumentasjon av ferdigheter eller inntaksprøve, og inntak basert på intervju og poeng er regulert i forskrift til opplæringsloven § 6-11 og forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass i Oppland fylkeskommune § 12

Bestemmelsene gjengis i sin helhet:  

§ 6-11.Særlege reglar om inntak til einskilde utdanningsprogram

For inntak til utdanningsprogram for musikk, dans, drama og utdanningsprogram for idrettsfag i Vg1 kan fylkeskommunen fastsetje særlege reglar i den lokale forskrifta om inntak. Fylkeskommunane kan fastsetje at inntil 50 prosent av plassane i desse utdanningsprogramma kan tildelast på grunnlag av dokumentasjon av ferdigheit eller eventuell inntaksprøve, i tillegg til poeng rekna ut på grunnlag av karakterar.

For inntak til særskilde yrkesfaglege utdanningsløp som leier fram til yrkes- og studiekompetanse, kan fylkeskommunen fastsetje i den lokale forskrifta om inntak at plassane skal fordelast etter poeng og intervju.

§12. Særlige regler om inntak til enkelte utdanningsprogram

Ved inntak til Vg1 idrettsfag og Vg1 musikk, dans og drama kan inntil 50 % av plassene bli tildelt på grunnlag av dokumenterte ferdigheter eller inntaksprøve, jf. forskrift til opplæringslova § 6-11. Det er skolen som innkaller til og gjennomfører prøven. Det er kun søker som har dette som sitt førsteønske som kan bli kalt inn til ferdighetsprøve eller bli bedt om å dokumentere sine ferdigheter.

Søker som skolen på grunnlag av ferdighet ønsker å prioritere, gis konkurransefortrinn.

Ved søknad til yrkesfaglige utdanningsløp som leder fram til yrkes- og studiekompetanse, jf. forskrift til opplæringslova § 6-11, vil søker som har dette som sitt førsteønske, bli kalt inn til intervju. Det er skolen i samarbeid med lærebedrift som innkaller og gjennomfører intervju

1. Rutine for inntak av søker basert på inntaksprøve eller dokumentasjon av ferdigheter 

Som det fremgår i forskriftenes bestemmelser, er det kun utdanningsprogrammene Musikk/dans/drama og Idrettsfag som gir de videregående skolene mulighet til å tildele inntil 50 % av plassene på grunnlag av inntaksprøver eller dokumenterte ferdigheter, jf. forskrift til opplæringslova § 6-11 og forskrift om inntak til videregående opplæring, Oppland § 12. 

Inntak til resterende 50 % av elevplassene og inntak til alle andre utdanningsprogram skjer på grunnlag av elevenes karakterer med unntak av søkere som fyller vilkår for individuelt inntak.  Vilkår for inntak basert på elevenes poengsum er regulert i forskrift til opplæringsloven § 6-20:  

§ 6-20. Rangering av søkjarar

Dersom det til eit utdanningsprogram på Vg1 melder seg fleire søkjarar enn talet på elevplassar som fylkeskommunen tilbyr denne gruppa, skal elevplassane fordelast etter poengsum utrekna på grunnlag av § 6-21. Søkjarar med høgare poengsum blir tekne inn framfor søkjarar med lågare poengsum.

Når fleire søkjarar står likt i konkurransen om den eller dei siste plassane, blir rekkjefølgja mellom dei avgjord ved loddtrekning.

a) Den enkelte videregående skole må ta standpunkt til om skolen ønsker å benytte muligheten for å ta inn søkere etter inntaksprøve eller dokumentasjon av ferdigheter.

Ønsker skolen å benytte seg av denne muligheten, skal skolen underrette inntakskontoret om dette innen 20. desember. Dette er en absolutt frist og kan ikke overskrides. Denne informasjonen skal også fremgå på skolens nettside og nettstedet www.vilbli.no. Når søkertallene er kjent, kan skolene velge å ikke gjennomføre inntaksprøver dersom det er færre primærsøkere enn antall plasser. I slike tilfeller har skolen informasjonsplikt overfor inntakskontoret og må oppdatere informasjonen på skolens nettside.  

Den enkelte skole må sikre at informasjon om inntaksprøve eller dokumentasjon av ferdigheter blir lagt ut på skolens nettsider før 1. januar. Rutinene nedenfor skal sikre at søkere vurderes etter samme kriterier innenfor samme idrett eller musikk/dans/drama.

b) Forhold som må ivaretas i skolens rutine  

 • Søker må ha utdanningsprogrammet som sitt førsteønske for å bli innkalt til inntaksprøve eller bli bedt om å dokumentere sine ferdigheter. 
 • Skolen utarbeider rutiner basert på føringer gitt i dette rundskriv som beskriver prosessen ved gjennomføring av inntaksprøve eller dokumentasjon av ferdigheter.  
 • Alle søkere som ønsker å bli kvotert inn, må gjennomføre inntaksprøve dersom dette er definert som en del av inntakskriteriene. 
 • Dersom skolen velger inntak på grunnlag av dokumenterte ferdigheter, må dokumentasjonen utstedes av klubb, krets, særforbund, kulturskole eller lignende.    
 • Det skal sendes egen innkalling til inntaksprøver. Denne innkallingen må være i samsvar med rutinene som er sendt inntakskontoret i desember. Dersom det er søkere som har gyldig forfall, bør søker gis anledning til utsatt inntaksprøve. 
 • Det skal gå klart frem i innkallingen til inntaksprøver at dette er en inntaksprøve som får betydning for inntaket til utdanningsprogrammet. 
 • Inntaksprøven må gjennomføres og vurderes av flere enn én fagperson.  
 • Ved spørsmål om habilitet, jf. forvaltningslovens kap.2 § 6 skal uavhengig tredjeperson(er) vurdere og dokumentere ferdigheter. 
 • Dersom det oppstår uenighet i vurderingen, bringes vurderingen til et utvalg som skolen selv utnevner. Utvalget skal ha to medlemmer fra skolens ledelse.  

c) Forberedelse, gjennomføring av inntaksprøver eller dokumentasjon av ferdigheter og vedtak 

 • Inntakskontoret får innen 20. desember (absolutt frist) oversikt over hvilke skoler som skal ha inntaksprøver. 
 • Så raskt som mulig etter endringsfristen 15. april sender inntakskontoret liste til skolen med primærsøkere til aktuelt tilbud. Listen inneholder personalia og relevant informasjon som søker har lagt inn i vigo-søknaden (fritekst og internkoder for instrumentvalg), listen skal ikke inneholde karakterer.  
 • Skolen sender brev til søkerne med innkalling til inntaksprøve eller dokumentasjon av ferdigheter. Brevene skal arkiveres i elevmappen i P360.   
 • Ved endring av søknad etter endringsfristen vil søker ikke bli innkalt til inntaksprøve og vil kun konkurrere på karakterpoeng.  
 • Etter at skolene har foretatt utvelgelse av inntil 50 % av plassene til utdanningsprogrammet, sender skolen en liste til inntakskontoret over søkere som skal gis prioritet i henhold til forskriftens bestemmelser. Listen skal inneholde disse opplysningene: Utdanningsprogram, navn, fødselsnr. Frist for skolene til å sende inn listen er 7. juni.   
 • Skolen fatter begrunnet enkeltvedtak, i henhold til bestemmelser i forvaltningslovens § 24, for søkere som prioriteres ut fra inntaksprøve eller dokumentasjon av ferdigheter. Enkeltvedtaket skal underskrives av rektor og leder for inntak og fagopplæring (evt. stedfortreder). Enkeltvedtaket har sperrefrist frem til førsteinntaket.  
 • Skolen fatter begrunnet avslag, i henhold til bestemmelser i forvaltningslovens § 24, for søkere som ikke gis prioritet. Enkeltvedtaket skal underskrives av rektor og leder for inntak og fagopplæring (eventuelt stedfortreder). Enkeltvedtaket har sperrefrist frem til førsteinntaket.  
   

2. Rutine for inntak av søker basert på intervju og poeng til yrkesfaglige utdanningsløp som fører fram til både yrkes- og studiekompetanse

Skolen utarbeider rutiner basert på føringer gitt i dette rundskriv som gir en konkret beskrivelse av prosessen på skolen. 

Inntak til yrkesfaglige utdanningsløp som fører fram til både yrkes- og studiekompetanse, er utdanningsprogram som betegnes som TAF- eller YSK-løp.  

Søker må ha utdanningsprogrammet som sitt førsteønske for å bli innkalt av skolen til intervju med skole og lærebedrift 

 • Søkere som har satt YSK/TAF-ønsker på lavere prioritet blir stoppet i inntaket.  
 • Inntakskontoret vil sende informasjon til søker som har satt YSK/TAF-ønsker på lavere prioritet, slik at søker får anledning til å endre søknaden innen 15. april.  
 • Så raskt som mulig etter endringsfristen 15. april sender inntakskontoret liste til skolen med primærsøkere til aktuelt tilbud. Listen inneholder personalia, avgiverskole, karakterpoengsum og karakterer i matematikk og naturfag.  
 • Skolene har ansvar for å sikre at informasjon om at tildeling av plass ved YSK/TAF løp blir gjort ut fra intervju og poeng til søkere. Informasjonen skal inneholde opplysninger om hvilke parter som deltar i intervjuet. Informasjonen skal fremgå på skolens nettsider og www.vilbli.no før 1. januar.
 • Skolen skal sende brev til søkerne med innkalling til intervju, der det går klart frem at dette intervjuet har betydning for inntaket til utdanningsprogrammet. Brevet skal arkiveres i elevmappen i P360.  
   
 • Dersom søkere velger å trekke søknaden før førsteinntak, må inntakskontoret ha skriftlig melding om dette fra søkeren selv. 
 • Etter at skole og bedrift har foretatt intervju, sender skolen en liste til inntakskontoret over søkere som skal tas inn og søkere som ikke blir tatt inn til YSK/TAF-løp. Listen skal inneholde disse opplysningene: Utdanningsprogram, navn, fødselsnummer. Frist for skolene til å sende inn listen er 7. juni.   
 • Inntakskontoret sikrer at aktuelle søker får tilbud i førsteinntak.
 • For søkere som ikke tildeles plass på TAF/YSK-løp, vil opprinnelig andreønske behandles som førsteønske. 
   
 • Skolen fatter begrunnet enkeltvedtak, i henhold til forvaltningslovens § 24 bestemmelser, til søkere som prioriteres ut fra intervju og poeng. Enkeltvedtaket skal underskrives av rektor og leder for inntak og fagopplæring (eventuelt stedfortreder).
   
 • Skolen fatter begrunnet avslag, i henhold til forvaltningslovens § 24 bestemmelser, for søkere som ikke gis prioritet. Enkeltvedtaket skal underskrives av rektor og leder for inntak og fagopplæring (eventuelt stedfortreder). For søkere som ikke får plass, vil førsteønske passiviseres.   

Lik praksis

Denne rutinen skal ivareta lik praksis og sikre at alle søkere/elever får lik behandling i henhold til lov og forskrift. Rektor er gitt i ansvar å implementere rutinen ved sin skole, jf. FOS rundskriv 18-2015 Rutine vedr. inntaksprøve, dokumentasjon av ferdigheter og intervju.

Sist oppdatert 15.12.2015
Fant du det du lette etter?
Login for redigering