Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Utsetting av fisk

All utsetting av fisk krever tillatelse fra fylkeskommunen etter forskrift om utsetting av fisk og andre ferskvannsorganismer. Dette gjelder også flytting av villfisk fra en lokalitet til en annen.

Utsettingstillatelse

I utsettingstillatelsen kan det stilles vilkår om blant annet hvilke stammer som kan benyttes, hvor settefisken kan anskaffes, utsettingsmengde og utsettingssted. Fylkeskommunen kan gi tillatelse til utsetting når arten finnes eller har forekommet i utsettingslokaliteten tidligere.

Utsetting av storaure, hornulke, ferskvannskreps, eller ikke utnyttbare ferskvannsorganismer krever tillatelse fra Fylkesmannen. Utsetting av arter som ikke tidligere har forekommet i utsettingslokaliteten krever tillatelse fra Miljødirektoratet.

I utsettingstillatelsen kan det bli stilt vilkår om hvilke stammer som kan benyttes, produksjonssted for utsettingsmateriale, utsettingsmaterialets opprinnelse og kvalitet, utsettingsmengde, utsettingssted og -tid, samt plikt til varsling før utsetting for kontroll av utsettingsmaterialet og utsettingen. I tillegg kan det også settes andre vilkår.

Kultiveringssoner og krav til fiskestammer

For å redusere faren for spredning av fiskesykdommer og parasitter og faren for å påvirke naturlige fiskestammers opprinnelige arveegenskaper har Miljødirektoratet gitt sentrale retningslinjer for utsetting av fisk. 

Det er etablert vassdragsvise kultiveringssoner og det tillates ikke flytting av fisk mellom kultiveringssoner. Dette innebærer at de enkelte kultiveringssoner må være selvforsynt med settefisk. I Oppland har dette medført store omlegginger av settefiskproduksjonen.

Fiskeutsetting skal også skje med lokal fiskestamme. Settefisken må være av stamme fra samme vassdrag som utsettingslokaliteten og helst av utsettingslokalitetens egen stamme der det er mulig.

Pålegg om fiskeutsetting i regulerte vassdrag

Utsetting av fisk er et av de mest brukte tiltak for å redusere skadevirkninger på fiskeproduksjonen i regulerte vassdrag. De fleste konsesjoner for vassdragsregulering inneholder vilkår som gir Fylkesmannen myndighet til å pålegge regulanten å sette ut fisk.

Sist oppdatert 02.01.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering