Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Planveiledning

Fylkeskommunen skal veilede og bistå kommunene i deres planleggingsoppgaver, og formidle nasjonale og regionale føringer til planene.

Kommunal planlegging har til formål å legge til rette for utvikling og samordnet oppgaveløsning i kommunen gjennom forvaltning av arealene og naturressursene i kommunen, og ved å gi grunnlag for gjennomføring av kommunal, regional, statlig og privat virksomhet.

Alle offentlige organer har rett og plikt til å delta i planleggingen når den berører deres saksfelt eller deres egne planer og vedtak og skal gi planleggingsmyndighetene informasjon som kan ha betydning for planleggingen.

Fylkeskommunens rolle

Fylkeskommunen er høringsinstans for kommune(del)planer, både samfunnsdel, arealdel og reguleringsplaner. Dispensasjoner fra planer skal også sendes fylkeskommunen til uttalelse. 

Dersom planforslaget er i strid med bestemmelser i loven, forskrift, statlig planretningslinje, statlig- eller regional planbestemmelse, eller overordnet plan, kan det fremmes innsigelse. Medvirkning, veiledning og dialog er sterkt vektlagt i plan- og bygningsloven, og fylkeskommunen vil bidra til at kommunene får best mulig forutsigbarhet i sitt planarbeid slik at innsigelser kan unngås. Drøfting på regionalt planforum er en viktig arena for dette.

Fylkeskommunen legger også til rette for kompetansetiltak i form av fagsamlinger og seminarer i samarbeid med Fylkesmannen med flere.

Planoppland.no

Nettportalen www.planoppland.no er utviklet i samarbeid med Fylkesmannen, Statens vegvesen, KS med flere som felles veiledningsside i spørsmål knyttet til planlegging etter plan- og bygningsloven.

Sist oppdatert 11.08.2016
Fant du det du lette etter?
Login for redigering