Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Regionale planer

Regional planlegging skal stimulere den fysiske, miljømessige, helsemessige, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i fylket.

Hva er en regional plan?

De regionale planene skal være styringsdokumenter som beskriver prioriteringer og veivalg for regionens ønskede utvikling i et langsiktig perspektiv. Hver enkel regional plan inneholder mål og relevante strategier og tiltak.

I utarbeidelsen av de regionale planene er det viktig å se helheten samtidig som det utarbeides konkrete og målrettede planer som oppfattes som nyttige styringsverktøy for både kommuner, fylkeskommunen, statlige etater og ulike interessegrupper.

Arbeidet med en regional plan starter med å utarbeide et planprogram. Planprogrammet er en beskrivelse av hva planen skal omhandle og hvordan planarbeidet skal gjennomføres.

Som del av regional plan skal det utarbeides et handlingsprogram for gjennomføring av planen. Handlingsprogrammet skal vedtas av fylkeskommunen og rulleres årlig.

Fylkestinget er regional planmyndighet og har ansvaret for og ledelsen av arbeidet med regional planlegging. De regionale planene vedtas endelig i fylkestinget.

Regional planlegging er et samarbeidsprosjekt

Både regional planstrategi og de regionale planene utarbeides i samarbeid med stat, fylke, kommuner og organisasjoner. Gjennom dette samarbeidet defineres hvilke utfordringer og oppgaver som best kan løses på et regionalt nivå.

Statlige organer og kommuner har rett og plikt til å delta i planleggingen, når den berører deres virkeområde eller egne planer og vedtak.

For at de regionale planene skal bli fulgt opp og gjennomført er det avgjørende at alle forvaltningsnivå innenfor planområdet har et eierskap til de regionale planene. Arbeidet med de regionale planene må derfor forankres både politisk og administrativt i både stat, fylke og kommune. For å nå målene som settes i planarbeidet er det viktig at ansvar og roller avklares og fordeles.

Sist oppdatert 07.03.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering