Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Trafikksikkerhetsutvalget

Oppland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (FTU) tilrår og samordner trafikksikkerhetsarbeidet i fylket.

Innkallinger og protokoller

Ulykkesrapporter

Oppgaver

Fylkets trafikksikkerhetsutvalg skal være en viktig aktør i samfunnsdebatten i Oppland, og skal blant annet ivareta følgende oppgaver:

  • Utarbeide 4-årig handlingsprogram med budsjettramme som skal innarbeides i fylkeskommunens planer og budsjett. Dette legges fram for fylkestinget.
  • Utarbeide og vedta årsplan med budsjett for det enkelte år i perioden.

  • Medvirke til at det i Oppland drives et målrettet trafikksikkerhetsarbeid gjennom fysiske tiltak, kontrolltiltak, opplæring, forebyggende- og holdningsskapende virksomhet.

  • Påvirke forslag til budsjetter og aktiviteter hos offentlige instanser som har betydning for trafikksikkerhet, samt bidra til å koordinere offentlig og privat virksomhet.

  • Fordele trafikksikkerhetsmidler etter søknad fra kommunene, samt midler til andre formål som utvalget vil støtte økonomisk. Forebyggende og holdningsskapende arbeid skal ha høy prioritet. Adferdsrettede tiltak og initiering av trafikksikkerhetsarbeid i kommunene og blant fylkets innbyggere skal vektlegges. Det gis også tilskudd til fysiske tiltak. Søknadsfrist er 15. januar hvert år, og invitasjon til å søke sendes ut til kommunene i oktober året før.

  • Gi uttalelse på vegne av fylkeskommunen om kommunale trafikksikkerhetsplaner som er på høring fra den enkelte kommune, samt i andre saker som gjelder trafikksikkerhet og som ikke er av prinsipiell karakter. Videre gi tilråding overfor fylkesutvalg / fylkesting i alle saker – eksempelvis kommunale planer – der trafikksikkerhet skal ivaretas.

  • Gjennomføre årlig ulykkesmarkering i samarbeid med en av kommunene i fylket til minne om de som omkommer og for å vise støtte til skadde og pårørende etter trafikkulykker i Oppland.

  • Drive aktiv informasjon om ulykkessituasjonen og trafikksikkerhetsarbeidet i fylket, samt motivere kommunene, frivillige organisasjoner og andre til å arbeide for trafikksikkerhet innenfor sitt ansvarsområde.

Medlemmer

Trafikksikkerhetsutvalgets medlemmer velges av fylkestinget for fire år om gangen blant fylkestingets representanter. For perioden fra 2015-19 består utvalget av følgende medlemmer:

Medlem Personlig varamedlem
 
Gunnar Tore Stenseng (Ap), leder Kåre Haugen (Ap)
Anne Elisabeth Thoresen (Ap), nestleder Mari Klosbøle Evenstuen (Ap)                               
Turi Elise Kaus (Sp) Kåre Helland (Sp)
Åse Bratrok Ryager (H) Lasse Storrvik Lehre (H)
Øystein Andreassen (Frp) Olaf Nils Diserud (Frp)

 

Konsultative medlemmer

I tillegg til de politisk valgte medlemmene, møter fagpersoner fra blant annet Statens vegvesen, Politiet og Trygg trafikk i utvalgets møter. Konsultative medlemmer er uten stemmerett, men med møte-, tale- og forslagsrett. Følgende konsultative medlemmer møter i FTU:

Konsultativt medlem Representerer
 
Jens Christian Bechensten, seniorrådgiver Fylkesmannen i Oppland, Helse- og sosialavdelingen
Skjalg Ove Wigenstad, rådgiver Oppland fylkeskommune, Opplandstrafikk
Eivind Myhr, rådgiver Strategisk samferdsel Oppland fylkeskommune, Regionalenheten
Ane Bjørnsgård, folkehelsekoordinator Oppland fylkeskommune, Regionalenheten
Tom Roar Ellingsberg, trafikkoordinator Innlandet politidistrikt
Tom Majer, trafikkoordinator Innlandet politidistrikt
Tor Magne Kalland, nestkommanderende Utrykningspolitiet distrikt 1
Ivar Ringen, distriktsleder Trygg Trafikk Oppland
Trond Lesjø Kommunesektorens organisasjon KS, Oppland
Turid Ottersen, seksjonssjef Statens vegvesen Region øst, TK-område Innlandet
Cato Løkken, avdelingsdirektør Statens vegvesen Region øst, Vegavdeling Oppland

Sekretariat

Statens vegvesen er sekretariat for Fylkets trafikksikkerhetsutvalg. Denne oppgaven ivaretas av FTU-koordinator Bjørn Ivar Vasaasen.

Sist oppdatert 06.10.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering