Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Om tannhelsetjenesten

Oppland fylkeskommune har ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten i fylket. Vi behandler også private betalende pasienter.

Den største gruppen pasienter er barn mellom 0 og 18 år som får gratis tannbehandling. Tannhelsen blant barn og ungdom i Oppland er god.

Tannhelsetjenesten i Oppland omfatter 20 tannklinikker. Sentraladministrasjonen er på fylkeshuset i Lillehammer.

Tannhelsetjenesten har ca. 145 ansatte. Ved tannklinikkene arbeider det tannleger, tannpleiere og tannhelsesekretærer. Tannhelsetjenesten er delt inn i seks ulike distrikter som ledes av hver sin overtannlege/distriktssjef.

Velutstyrte og moderne klinikker

Tannklinikkene er innredet og utstyrt slik at det er lagt til rette for tannbehandling av høy kvalitet. Klinikkene tilfredsstiller kravene til universell utforming (tilgjengelighet for alle) og framstår tiltalende for brukerne, samtidig som de fremmer et godt og trygt arbeidsmiljø.

Hvem behandler vi?

 • Barn og ungdom 0-18 år.
 • Ungdom 19 og 20 år. Betaler 25 % av gjeldende takster.
 • Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon.
 • Eldre, uføre og langtidssyke i institusjon og hjemmesykepleie.
 • Personer som er 100 % uføretrygdet på grunn av sykdom og som pleies av pårørende.
 • Rusmiddelmisbrukere på institusjoner med avtale med helseforetak.
 • Rusmiddelmisbrukere i kommunene; Personer som på grunn av rusmiddelproblem mottar tjenester etter helse- og omsorgstjenestelovens § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b, c og d,jf. § 3-1 første og annet ledd og § 2-la i pasient- og brukerrettighetsloven.
 • Personer på legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

Tannhelsetjenesten behandler også vanlig voksne der det er kapasitet til det. Behandling betales etter fastsatte offentlige takster.

Fylkeskommunens ansvar

Lov om tannhelsetjenesten (vedtatt 1983) fastlegger fylkeskommunens ansvar for tannhelsetjenester.

 1. Planlegging, utbygging og drift av Den offentlige tannhelsetjenesten.
 2. Tilgjengelighet av tjenester: sørge for at tannhelsetjenester, herunder spesialisttjenester, i rimelig grad er tilgjengelige for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i fylket.
 3. Forebyggende tiltak.
 4. Tilsyn og behandling av prioriterte grupper.

Tannhelsetjenestelovens særtrekk:

 • Oppsøkende virksomhet
 • Prioritering av grupper
 • Forebyggende virksomhet
 
Tannhelsetjenesten har tannleger med følgende spesialkompetanse:
 • Samfunnsodontologi
 • Spesialister i kjeveortopedi
 • Spesialist i barnetannpleie
 • Tannbehandling i narkose

Folkehelsearbeid

Kommunene har ansvaret for folkehelsearbeidet. Men tannhelsetjenesten har et ansvar for å understøtte og samarbeide med kommunene i dette arbeidet. 

Tannhelsetjenesten skal bidra med sin kunnskap og medvirke til at folk tar de rette valgene for å ivareta eller bedre egen helse.

Viktige tiltak for tannhelsetjenesten:

 • Veiledning på klinikkene tilpasset den enkeltes ønsker og behov, Vi har spesielt fokus på tobakk og snus.
 • Helsestasjonen som en sentral samarbeidspartner for å gi råd til foreldre om tannhelse for barn
 • Undervisning for alle elever på 8. trinn om tannhelse
 • Møter med helsehus/sykehjem i kommunene og hjemmetjenesten, og undervisning av de ansatte
 • Undervisning i tann- og munnstell for elever som går helsearbeiderfag (Vg2) på videregående skole
 • Opplæring i tann- og munnstell og kosthold for innvandrere
Sist oppdatert 10.06.2015
Fant du det du lette etter?
Login for redigering