Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Ansvarsområder

Oppland fylkeskommune har ansvar for mange ulike tjenester i fylket, tjenester som innbyggerne benytter seg av daglig.

Nedenfor finner du hovedoppgavene innenfor de forskjellige områdene vi har ansvar for.

Videregående opplæring

Fylkeskommunen driver 10 videregående skoler, Fagskolen Innlandet, voksenopplæring gjennom Karriere Oppland, samt to folkehøgskoler. Fylkeskommunen har også ansvar for lærlingordningen, pedagogisk-psykologisk tjeneste og oppfølgingstjenesten.

Les mer om videregående opplæring.

Næring og samfunn

Fylkeskommunen har en viktig rolle som regional utviklingsaktør og bidrar til nærings- og samfunnsutvikling i fylkets seks regioner, med utgangspunkt i regionenes fortrinn. Fylkeskommunen løser oppgavene i samspill med kommunene, næringslivet og andre aktører i fylket. 

Les mer om næring og samfunn.

Samferdsel

Fylkeskommunen har ansvaret for overordnet samferdselsplanlegging i Oppland. En av kjerneoppgavene er kollektivtransport med buss gjennom Opplandstrafikk. Fylkeskommunen er også ansvarlig for et fylkesvegnett på til sammen 3025 kilometer veg med 637 bruer og to tunneler, samt ett ferjesamband.

Les mer om samferdsel.

Planlegging

Fylkeskommunen er regional planmyndighet, og har ansvar for utarbeiding av regionale planer i tråd med prioriteringer i regional planstrategi. Fylkeskommunen har også veiledningsansvar og innsigelsesmyndighet ovenfor kommunene i utarbeidelse av kommunale planer.

Les mer om planlegging.

Folkehelse

Fylkeskommunen har et lovpålagt ansvar for folkehelsearbeidet. Fylkeskommunen skal være en pådriver for folkehelsearbeidet regionalt og lokalt, og ha oversikt over helsetilstanden i fylket og de viktigste påvirkningsfaktorene for folkehelsearbeidet.

Les mer om folkehelsearbeidet.

Tannhelsetjenesten

Oppland fylkeskommune har ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten i fylket. Den største gruppen pasienter er barn mellom 0 og 18 år som får gratis tannbehandling. Tannhelsetjenesten i Oppland omfatter 20 moderne og velutstyrte tannklinikker. 

Les mer om tannhelsetjenesten.

Kultur

Kulturenheten har ansvar for kulturformidling i Oppland, blant annet gjennom Den kulturelle skolesekken, Ungdommens kulturmønstring, film, støtteordninger for profesjonelle kunstnere, frivillig virksomhet og lokale innvandrerorganisasjoner. 

Les mer om kultur.   

Kulturarv

Kulturarvenheten forvalter nasjonalt og regionalt verneverdige kulturminner i fylket. Den arbeider med museer, Opplandsarkivet og tradisjons- og folkemusikkarkivene. Fagenheten fordeler også tilskudd til fredete bygninger og anlegg fra Riksantikvaren og noen fylkeskommunale.

Les mer om kulturarv.

Fylkesbiblioteket

Fylkesbiblioteket skal bidra til bibliotekutvikling i fylket. Gjennom interkommunalt samarbeid, nettverksbygging  og informasjonsformidling skal fylkesbiblioteket medvirke til nytenking og økt kompetanse innen bibliotekfeltet.

Les mer om fylkesbiblioteket.

Fylkesarkivet

Fylkesarkivet i Oppland er fylkeskommunes fjernarkiv og arkivdepot for kommunale arkiver. Fylkesarkivet tilbyr ulike tjenester til private og offentlige virksomheter.

Les mer om fylkesarkivet.

Sist oppdatert 14.07.2015
Fant du det du lette etter?
Login for redigering