Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Hvordan nå klimamålene?

Samarbeid, fornybar energi og å få med alle på "klimadugnaden". Dette er noe av det som kom på bordet under Klimadag Innlandet.

Oppland skal være klimanøytralt innen 2025, et mål som er mer ambisiøst enn det nasjonale. Hedmark skal oppnå det samme innen 2030. Hva målet i et nytt storfylke blir er for tidlig å si, men uansett er det ikke gjort over natta å redusere klimagassutslippene så mye.

Energiråd Innlandet inviterte derfor politisk og administrativ ledelse i fylkeskommunene og kommunene til en felles klimadag 27. oktober for å sette fokus på hvordan disse målene skal nås.

Alle sektorer må med

Stortingsrepresentant fra Oppland, Ivar Odnes (Sp), la vekt på at samarbeid mellom kommuner, fylkeskommuner og stat er nødvendig. Samtidig må også innbyggerne og næringslivet være med.

- Vi må ta i bruk vårt planverk for å sørge for at Innlandet er framst i landet på å redusere CO2-utslipp og vårt fotavtrykk, sa han.

Han påpekte videre betydningen av lederskap.

- Lederskap er viktig, og alle sektorer må ha eierskap til dette for at vi skal lykkes.

Odnes trakk fram fylkeskommunens "grønne lunsjer" som et viktig tiltak på området. Han mente at det var viktig å lære av andre regioner som har kommet langt på klimasiden. Han viste også til den raske teknologiutviklingen, blant annet innen utslippsfrie transportmidler, som eksempel på at verktøyene for klimatiltak blir stadig bedre.

- Jeg har stor tro på dette, avsluttet han.

Store muligheter for Innlandet

Fylkesmann Sigurd Tremoen i Oppland ga deltakerne et innblikk i det globale perspektivet på klimautfordringene.

- Dette handler om et helt verdenssamfunn, og det handler om utfordringer på mange nivåer, sa han og viste til utfordringer som tørke, flom, avlingssvikt og mer ekstremvær. Han pekte også på den stadig økende globale strømmen av klimaflyktninger.

På tross av dette anså Tremoen seg som relativt optimistisk. Han mener at vi i dag står overfor en grønn revolusjon, blant annet med store investeringer i fornybar energi.

- Det er ikke bare verdens største utfordring, men også verdens største mulighet.

Han påpekte Innlandets mulighet til å ta en ledende posisjon innen områder som bioøkonomi og klimavennlig hyttebygging, og mente at dette er viktig spesielt for å være et attraktivt samfunn for dagens unge.

- De vil bo i moderne, framtidsretta, grønne samfunn, og de vil jobbe med moderne, fremtidsretta, grønne løsninger, avrundet han.

- Bli med på klimadugnaden

Medlem i fylkesutvalget i Oppland, Anne Lise Fredlund (SV), påpekte viktigheten av å se sammenhengen mellom klima, økonomi og sosiale forhold i satsinga på det grønne skiftet og en bærekraftig utvikling.

- Det handler om å ta vare på behovene til menneskene som lever i dag uten å ødelegge mulighetene til folk som kommer etter oss, sa hun, og la til at klima må være førende i alle sektorer.

Fredlund viste blant annet til at det allerede er lagt inn ambisiøse klimakrav i kollektivtrafikken i fylket, og næringsfondet "Grønn framtid" som skal grønne innovative ideer og prosjekter. I tillegg legger Oppland stor vekt på å bærekraftig utdanning, for å bidra til at den oppvoksende slekt blir gode bidragsytere på klimasiden.

- I’m starting with the man in the mirror, sa Fredlund, og oppfordret alle til å med på klimadugnaden.

Må bli større enn oss sjøl

Anne Karin Torp Adolfsen, fylkesråd for samferdsel og klima i Hedmark fylkeskommune, trakk fram hvor viktig det er med verktøy i form av gode handlingsplaner. Spesielt la hun vekt på satsing på transport, blant annet gjennom areal- og transportplanleggingen i den enkelte kommune. Hun viste også til den felles bioøkonomistrategien for Innlandet.

Torp Adolfsen påpekte også at det er viktig å ha fokus på lokale tiltak gjennom å "se det store i det små", samtidig som det vi må huske at klima ikke kjenner noen landegrenser.

- Vi må bli større enn oss selv, sa hun, og henviste til viktigheten av klimasamarbeid på tvers av kommune-, fylkes- og landegrenser.

Det offentlige som krevende bestiller

Deltakerne fikk også presentert status for klima- og miljøforskning, og hvilke muligheter som ligger for næringslivet i omstillingen mot FNs bærekraftmål. Det offentliges rolle som tidligmarked gjennom å være en krevende bestiller og stille strenge klimakrav i innkjøp ble trukket fram som spesielt viktig. Transporttjenester og nullutslipps byggeplasser ble nevnt som eksempler på dette.

Årlig nettverksmøte for kommunene

Etter lunsj ble Energiråd Innlandets årlige kommunenettverkstreff innen klima og energi arrangert. Her fikk deltakerne vite mer om fylkeskommunenes arbeid på området, klimavennlig transport i Innlandet, og om mulighetene til å gjøre klimavennlige innkjøp.

Rådgiver for grønn næringsutvikling i Oppland fylkeskommune, Stian Andresen, presenterte fylkeskommunes satsing på energi og klima. Han viste til at klimaarbeid er sektorovergripende, og at samarbeid er nøkkelen til gode resultater.

Sist oppdatert 01.11.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering