Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Kontrollutvalget

Kontrollutvalgets skal på vegne av fylkeskommunen forestå det løpende tilsynet med forvaltningen.

Nærmere bestemmelser om kontrollutvalgets oppgaver og saksbehandling er gitt i ”Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner” fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15. juni 2004. Utvalgets oppgaver er nedfelt i § 77 i kommuneloven og i ”Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner”. Av de vesentligste arbeidsoppgavene kan nevnes:

Kontrollutvalgets formål og oppgaver

  • Minst en gang i valgperioden utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen skal bygge på en overordnet analyse ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger.
  • Påse at fylkeskommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon.
  • Rapportere til fylkestinget om hvordan fylkestingets merknader til forvaltningsrevisjon er blitt fulgt opp.
  • Påse at det føres kontroll med fylkeskommunens interesser i selskaper og skal minst en gang i valgperioden utarbeide en plan for selskapskontroll.
  • Påse at fylkeskommunen har en forsvarlig revisjonsordning og avgi innstilling om evt. valg av revisor.
  • Utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet.
  • På fylkestingets vegne forestå det løpende tilsyn og kontroll med den fylkeskommunale forvaltningen.
  • Påse at fylkeskommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, og holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i samsvar med lover og regelverk.
  • Avgi uttalelse om kommunens årsregnskap før det vedtas av fylkestinget.
  • Påse at revisjonsmerknader blir fulgt opp.
 
I tillegg har kontrollutvalget ansvaret for bestilling av revisjonstjenester m.v. via inngåelse av en egen oppdragsavtale med Innlandet Revisjon IKS.

Medlemmer

Møter og saksbehandling i kontrollutvalget

Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører. Fylkesordfører og oppdragsansvarlig revisor har møte- og talerett i utvalgets møter. Kontrollutvalget kan også innkalle fylkesrådmannen eller andre fra administrasjonen i forbindelse med behandling av sakene.

Kontrollutvalgets sekretariat kan ikke legges til kommunens administrasjon eller til den som utfører revisjon for fylkeskommunen. Oppland fylkeskommune har derfor inngått et samarbeid med Hedmark fylkeskommune og Øyer, Gausdal og Lillehammer kommuner om et eget sekretariat, Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet.

Sist oppdatert 04.05.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering