Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Kontrollutvalget

Kontrollutvalgets skal på vegne av fylkeskommunen forestå det løpende tilsynet med forvaltningen.

Nærmere bestemmelser om kontrollutvalgets oppgaver og saksbehandling er gitt i ”Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner” fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15. juni 2004. Utvalgets oppgaver er nedfelt i § 77 i kommuneloven og i ”Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner”. Av de vesentligste arbeidsoppgavene kan nevnes:

Kontrollutvalgets formål og oppgaver

  • Minst en gang i valgperioden utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen skal bygge på en overordnet analyse ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger.
  • Påse at fylkeskommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon.
  • Rapportere til fylkestinget om hvordan fylkestingets merknader til forvaltningsrevisjon er blitt fulgt opp.
  • Påse at det føres kontroll med fylkeskommunens interesser i selskaper og skal minst en gang i valgperioden utarbeide en plan for selskapskontroll.
  • Påse at fylkeskommunen har en forsvarlig revisjonsordning og avgi innstilling om evt. valg av revisor.
  • Utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet.
  • På fylkestingets vegne forestå det løpende tilsyn og kontroll med den fylkeskommunale forvaltningen.
  • Påse at fylkeskommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, og holde seg løpend